Katedra zpravodajského zabezpečení

Výuka

​V rámci studijních programů Fakulty vojenského leadershipu katedra realizuje a garantuje výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studiu ve studijním oboru Vojenský management a dále se významně podílí na přípravě studentů Univerzity obrany v rámci vojenského magisterského studia ve studijním oboru Řízení a použití ozbrojených sil

Ve vojenském magisterském studiním programu katedra od roku 2014 garantuje výuku studentů ve dvou studijních specializacích, od roku 2019 bude katedra garantovat výuku také ve třetí studijní specializaci. Jedná se o:

  • Management informačních zdrojů;
  • Velitel průzkumných jednotek;
  • Zpravodajské zabezpečení AČR.

Management informačních zdrojů

Studijní modul je zaměřen na přípravu odborníků pro výkon analytických funkcí v organizačních strukturách subjektů rezortu obrany a bezpečnostním systému státu, které zajišťují informační podporu rozhodování vrcholných politických a vojenských autorit. Student si v rámci modulu osvojuje odborné znalosti v oblasti historie vojenství a zpravodajství, způsobů získávání informací, hodnocení vývoje ekonomických, politických, vojenských a mezinárodních podmínek, metod analýzy informací, manažerského rozhodování a řízení práce odborného analytického týmu.
Absolventi nacházejí výchozí uplatnění na středních řídicích pozicích převážně u Vojenského zpravodajství a v organizačních složkách Ministerstva obrany České republiky, které zabezpečují informační podporu pro rozhodovací procesy na vrcholové úrovni řízení oblasti obrany a bezpečnosti České republiky.
 
Velitel průzkumných jednotek
Studijní modul je zaměřen na získávání odborných znalostí v oblasti plánování a řízení sil a prostředků pozemního a vzdušného průzkumu s důrazem na podporu velitele na taktickém stupni v průběhu plánování i řízení boje. Studenti získávají odborné dovednosti v plánování a řízení přípravy průzkumných jednotek do úrovně četa. Jsou připravováni adekvátně reagovat na situace charakteristické časovou tísní, nejistotou a rizikem, související s plněním úkolů průzkumu ve prospěch zpravodajského zabezpečení AČR. V průběhu studia jsou teoreticky i prakticky seznamováni se sofistikovanou technikou AČR zařazenou u útvarů a jednotek Pozemních a Vzdušných sil AČR.
Absolventi modulu získávají kvalifikační předpoklady pro nástup na služební místa velitelů průzkumných skupin / čet.
 
Zpravodajské zabezpečení AČR
Studijní modul je zaměřen na přípravu odborníků pro výkon štábních funkcí v oblasti zpravodajského zabezpečení AČR v organizačních strukturách útvarů Pozemních a Vzdušných sil AČR. Studenti získávají odborné znalosti o použití sil a prostředků zpravodajského zabezpečení na taktickém stupni ve všech druzích operací, které využívají pro podporu velitelů a štábů v průběhu plánování a řízení boje. V rámci studia získávají odborné dovednosti v řízení procesu zpravodajské přípravy bojiště na taktickém stupni, v realizaci zpravodajského cyklu a procesu ISR, v provádění hodnocení nepřítele/protivníka a ostatních aspektů na taktické úrovni, ve zpracovávání zpravodajských produktů a interpretaci zpravodajských závěrů.
Absolventi modulu nacházejí výchozí uplatnění na služebních místech příslušníků zpravodajských štábů útvarů AČR.