Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2021

2. 11. – 3. 11. 2021
Ve dnech 2. 11. – 3. 11. 2021 byl v prostorách Klubu UO uspořádán Workshop zpravodajské zabezpečení AČR 2021. Jeho ústředními tématy byly kompetence vybraných složek státní správy v oblasti kybernetické obrany a bezpečnosti a problematika společné zpravodajské přípravy operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of Operating Environment – JIPOE). 
  
20. 9. – 24. 9. 2021
Ve dnech 20. 9. – 24. 9. 2021 proběl na půdě UO další běh Kurzu operačního použití elektronického boje. Tento kurz je určen pro příslušníky štábů a jednotek taktické úrovně AČR, zařazené ve vojenské odbornosti elektronický boj. Příslušníci AČR jsou seznamováni s nejnovějšími přístupy k oblasti elektronického boje, s vybranými vojenskými činnostmi v elektromagnetickém spektru a elektromagnetickým prostředím.
 
Červen 2021
Ve dnech 7. – 11. 6. 2021 a 14. – 18. 6. 2021 se studenti 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek účastnili praktických výcviků, jejichž cílem bylo reálné procvičení nabytých teoretických znalostí získaných v rámci studia. Výcvik, prováděn pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení, byl zaměřen na procvičení základních dovedností průzkumníka z taktické přípravy při vedení průzkumu průzkumnou skupinou.
 
31. 5. – 18. 6. 2021
Ve dnech 31. 5. – 18. 6. 2021 se studenti 4. ročníku studijního modulu Management informačních zdrojů účastnili soustředěné zpravodajské přípravy, jejíž účelem bylo praktické procvičení práce s informačními zdroji a zdokonalení tvorby výstupních zpravodajských produktů. Studenti si osvojili základní dovednosti zpravodajského personálu, včetně prezentací zpravodajských výstupů nadřízenému, prováděných v anglickém jazyce.
 
31. 5. 2021
Dne 31. 5. 2021 představili zástupci kateder Fakulty vojenského leadershipu studentům 1. ročníku studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil (SP 2019) studijní specializace, ve kterých se mohou studenti v rámci své vojenské kariéry profilovat. Katedrou zpravodajského zabezpečení (K-111) byly prezentovány specializace Velitel průzkumných jednotek, Management informačních zdrojů a v SP 2019 nově vzniklá specializace Zpravodajské zabezpečení AČR. Studenti mající zájem o některou z těchto specializací mohou pro bližší informace kontaktovat vedení K-111.
 
25. 5. 2021
Dne 25. 5. 2021 se akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a Katedry informatiky a kybernetických operací (K-209) zúčastnili semináře, který byl na téma Soubor strategických úvah a informací „C4ISTAR“ uspořádán společnostmi obranného průmyslu JISR Institute a URC Systems. Akademičtí pracovníci K-111 na vyžádání pořadatelů a se svolením vedení Univerzity obrany i Fakulty vojenského leadershipu připravili přednášky Aktuální terminologie v oblasti elektromagnetických operací a elektronického boje a Elektronický boj v návaznosti na budoucí operace.
 
18. 5. 2021
Dne 18. 5. 2021 se na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) konal další ročník Soutěže studentské tvůrčí činnosti, do kterého se zapojili i tři studenti 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek a jeden student 5. ročníku studijního modulu Management informačních zdrojů. Studenti po několik měsíců zpracovávali pod vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení soutěžní práce, které následně před komisí odborníků FVL obhajovali. Přínosem pro všechny zúčastněné studenty bylo získání jak nově nabytých teoretických znalostí v oblastech řešené problematiky, tak i zkušenosti, spojené se zpracováním a prezentací výstupů jejich práce.
 
Květen 2021
V průběhu měsíce května zahájil tým vybraných studentů 2. – 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek ve spolupráci s akademickými pracovníky Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a Katedry teorie vojenství (K-105) realizaci projektu „Relevance nefyzických domén pro vojenské operace ve 21. století“. Jeho výstupem bude návrh generického modelu přístupu k nefyzickým doménám v podmínkách resortu Ministerstva obrany České republiky, jako možného dílčího řešení, které přispěje k naplňování ambicí AČR formulovaných v Koncepci dlouhodobého vývoje AČR 2030.
 
15. – 19. 2., 22. – 26. 2. 2021
Ve dnech 15. – 19. 2. a 22. – 26. 2. 2021 byl realizován odborný výcvik studentů druhého a čtvrtého ročníku, kteří svou specializací odborně spadají pod Katedru zpravodajského zabezpečení (K-111). Z důvodu pandemické situace mohl být výcvik plněn pouze v teoretické rovině, ačkoliv původně byl plánován jako výcvik teoreticko-praktický.
Výcvik studentů druhého ročníku, kteří se rozhodli studovat svoji specializaci pod K-111, byl zaměřen primárně na topografickou přípravu, která je z pohledu vedení průzkumné činnosti brána jako základní a jedna z nejdůležitějších. Výstupem výcviku bylo zpracovat zadanou práci s následným udělením zápočtu.
Výcvik studentů čtvrtého ročníku byl zaměřen na plánovací a rozhodovací proces velitele průzkumné jednotky. Dále byla se studenty rozebírána problematika týkající se technických prostředků průzkumu a nastíněna oblast zpravodajského zabezpečení Armády České republiky (AČR). Provedením samotného výcviku s jeho následným vyhodnocením byla u některých studentů čtvrtého ročníku vnímána změna názoru na samotnou studovanou odbornost, jakožto velitele průzkumných jednotek. Nové poznatky a ucelené informace daly studentům podněty k přemýšlení o jejich možném budoucím zařazení k jednotkám AČR.
 
11. 1. – 21. 1. 2021
Ve dnech 11. 1. – 21. 1. 2021 se příslušníci K-111 zúčastnili školení na systém pro simulaci bojové činnosti MASA SWORD. Tento systém bude aktivně využíván ve vědecké činnosti katedry.