Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2019

13. – 14. 11. 2019
Ve dnech 13. – 14. 11. 2019 uspořádala Katedra zpravodajského zabezpečení ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím a Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje MO konferenci „Zpravodajské zabezpečení AČR 2019″. Ústředním tématem konference byla „Reflexe vývoje bezpečnostního prostředí v kontextu výstavby schopností zpravodajských orgánů“. Blíže ke konferenci zde.

 

29. 10. – 31. 10. 2019

Ve dnech 29. 10. – 31. 10. 2019 se dva příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference MESAS 2019 (Modelling & Simulation for Autonomous Systems). Konference je pořádaná centrem NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence. 
 
22. 10. – 23. 10. 2019
Ve dnech 22. 10. – 23. 10. 2019 bylo v prostorách MO ČR provedeno mezinárodní jednání k projektu „Electronic warfare capability and interoperability programme for future joint intelligence, surveillance and reconnaissance (JISR) cooperation“. Jednání se zúčastnili odborníci elektronického boje ČR, SRN, Litvy, Lotyšska a Nizozemska a bylo zaměřeno na zpracování návrhu studie proveditelnosti výše uvedeného projektu členských států Evropské unie, organizovaného pod hlavičkou stálé strukturované spolupráce (Permanent Structured Cooperation – PESCO). Univerzita obrany v Brně byla zastoupena příslušníkem Katedry zpravodajského zabezpečení, který je členem expertní podpory rezortní pracovní skupiny pro řešení daného projektu.

 

2. 10. 2019
Dne 2. 10. 2019 vedl vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení jednání s ředitelem analytického úseku Vojenského zpravodajství. Jeho obsah byl zaměřen na přípravu tematických okruhů závěrečných prací a organizaci stáží studentů specializace Management informačních zdrojů.

30. 9. – 4. 10. 2019
Ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 hostila Katedra zpravodajského zabezpečení pracovní jednání odborníků elektronického boje AČR, podílejících se na řešení projektu Electronic warfare capability and interoperability programme for future joint intelligence, surveillance and reconnaissance (JISR) cooperation. Cílem bylo vytvoření národních podkladových materiálů pro studii proveditelnosti, jež má být jedním z výstupů tohoto projektu. Součástí studie proveditelnosti bude rovněž analýza rizik, na jejíž tvorbě se budou podílet zástupci Skupiny krizového řízení Fakulty vojenského leadershipu. Výstupy pracovního jednání budou prezentovány zástupci rezortu obrany ČR reprezentantům všech participujících státům tohoto projektu na následujícím mezinárodním jednání plánovaném ve dnech 22. 10. – 23. 10. 2019 v Praze.

9. 9. 2019
Dne 9. 9. 2019 bylo provedeno jednání na úrovni vedoucího a zástupce Katedry zpravodajského zabezpečení s vedením Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. Ústředním tématem diskuze byla tematická příprava konference „Zpravodajské zabezpečení AČR 2019“.
 
5. – 6. 9. 2019
Ve dnech 5. – 6. 9. 2019 proběhlo jednání vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení a jeho zástupce s vedením Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce zaměřené na formy spolupráce a implementace aktuálního praktického poznání do výuky specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů.
 
2. 9. 2019
Studenti 4. ročníku specializace Velitel průzkumných jednotek zahájili stáž u vojenských útvarů AČR. Cílem stáže je prakticky ověřit nabývané teoretické znalosti, které byly předmětem výuky v uplynulém akademickém roce. Společným výcvikem s příslušníky průzkumných jednotek AČR budou rozvíjeny  zkušenosti a dovednosti dané specializace. Stáž bude probíhat do 27.9.2019.
 
19. 8. 2019
Dne 19. 8. 2019 proběhlo jednání vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení s ředitelem Vojenského zpravodajství brigádním generálem Ing. Janem Berounem. Předmětem setkání byl obsah výuky realizované ve prospěch specializace Management informačních zdrojů a možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.
 
19. 7. 2019
Vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení a jeho zástupce se dne 19. 7. 2019 zúčastnili ceremoniálu předání funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě.
 
3. – 14. 6. 2019
Ve dnech 3. – 6. 6. 2019 a 10. – 14. 6. 2019 se ve vojenských výcvikových prostorech Březina a Libavá uskutečnily „Bloky praktické přípravy“ 4. ročníku průzkumné odbornosti  – učební skupiny 14-5 Pz pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení, které byly zaměřeny na procvičení základních dovedností z taktické přípravy průzkumných jednotek. K rozšíření zkušeností a prohloubení znalostí studentů přispělo, že tito cvičili společně s příslušníky 102. průzkumného praporu Prostějov.
 
29. 5. 2019
Během prvního dne mezinárodního zbrojního veletrhu IDET 2019 pořádaného na brněnském výstavišti se předseda vlády ČR seznámil s funkčním vzorkem akustického detektoru směru a elevace příchozí střely, který byl vyvinut Katedrou zpravodajského zabezpečení Univerzity obrany společně s Katedrou měření Českého vysokého učení technického v Praze v rámci realizace dlouhodobého záměru rozvoje organizace s názvem „Pokročilý automatizovaný systém velení a řízení II“. Více informací zde.

23. 5. 2019
Ministr obrany předal dekret prezidenta republiky, kterým byl akademický pracovník Katedry zpravodajského zabezpečení podplukovník Petr Stodola jmenován vysokoškolským profesorem. Více zde.

16. 5. 2019
Dne 16. 5. 2019 se vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení zúčastnil 10. běhu jarní bezpečnostní konference organizované Střediskem bezpečnostní politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Hlavními tématy bylo postavení ČR v Evropě v uplynulých letech, její bezpečnostní systém a pohled na vyspělé technologie prizmatem potenciálních bezpečnostních hrozeb. Jako panelisté se mimo jiných zúčastnili ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb, kteří ve svých vystoupeních akcentovali současný institucionální a legislativní rámec činnosti jimi řízených bezpečnostních složek. V tomto kontextu bylo poukázáno na dílčí nedostatečnost legislativního pokrytí ke zvládání nových bezpečnostních fenoménů. Jeden z panelů se věnoval oblasti kybernetických hrozeb a postavení Vojenského zpravodajství, kterému bylo rozhodnutím vlády ČR svěřena odpovědnost za zajišťování kybernetické obrany, a které pro plnění tohoto úkolu aktuálně buduje Národní centrum kybernetických operací.

14. – 16. 5. 2019
Ve dnech 14.-16. 5. 2019 se v Praze konalo v pořadí již druhé mezinárodní jednání stálé strukturované spolupráce (PESCO) k projektu „Electronic warfare capability and interoperability programme for future joint intelligence, surveillance and reconnaissance (JISR) cooperation“, jehož koordinátorem je Česká republika. Zástupci rezortu Ministerstva obrany ČR, včetně Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace (K-207) Univerzity obrany v Brně se společně se zástupci ozbrojených sil Spolkové republiky Německa a Litvy zabývali zejména stanovením obsahové náplně výstupů jednotlivých kroků řešení projektu. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci českého obranného a bezpečnostního průmyslu. O jednání více zde.
 
29. 4. 2019
Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení a studenti 4. a 5. ročníků studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů se dne 29. 4. 2019 v prostorách 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava zúčastnili ukázky schopností jednotky ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). Cílem zaměstnání bylo seznámit příslušníky odborné komunity zpravodajského zabezpečení Armády ČR s místem, úlohou a schopnostmi jednotky ISR a s jejími prostředky vyčleňovanými pro plnění úkolů bojové podpory brigádních úkolových uskupení. Odborný teoretický výklad byl doplněn o praktické ukázky moderní vojenské výstroje a výzbroje jednotky ISR.

25. – 26. 4. 2019
Studenti modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů a akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení se ve dnech  25. – 26. 4. 2019 zúčastnili ukázky výcviku příslušníků jednotky operačně-taktického HUMINT (HUman INTelligence, zpravodajství z lidských zdrojů). Cílem zaměstnání provedeného příslušníky 53. pluku průzkumu a elektronického boje bylo přiblížit samotnou činnost a schopnosti jednotky a přispět tak k rozšíření dosavadního poznání budoucích příslušníků zpravodajské a průzkumné odbornosti v této problematice.

24. – 25. 4. 2019
Vedoucí a zástupce vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení se ve dnech 24. – 25. 4. 2019 zúčastnili metodického dne ředitele Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. Akce byla konána v prostorách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce a jejím stěžejním tématem byly globální navigační satelitní systémy v rezortu obrany ČR. V rámci zaměstnání byla vedoucími pracovníky katedry dohodnuta participace odborníků VGHMÚř ve výuce vybraných oblastí akreditované výuky studijního modulu Velitel průzkumných jednotek.
 
23. 4. 2019
Příslušník Katedry zpravodajského zabezpečení se dne 23. 4. 2019 zúčastnil dalšího z řady jednání v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) k projektu „Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR Cooperation“. Cílem bylo seznámení se se stavem rozpracování projektu a příprava na mezinárodní jednání, plánované na květen 2019 v České republice.
 
18. – 20. 3. 2019

Příslušník Katedry zpravodajského zabezpečení se ve dnech 18. – 20. 3. 2019 zapojil mentorskou činností v oblasti hodnocení operačního prostředí do praktické odborné přípravy příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě.

 
11. – 14. 3. 2019
Ve dnech 11. – 14. 3. 2019 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina „Blok praktické přípravy“ čtvrtého ročníku průzkumné odbornosti  – učební skupiny 14-5 Pz pod odborným vedením akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení, který byl zaměřen na procvičení základních dovedností potřebných k provádění činnosti průzkumné skupiny. 

6. 3. 2019
Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení a Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace se dne 6. 3. 2019 zúčastnili mezinárodního jednání v rámci stálé strukturované spolupráce (Permanent Structured Cooperation – PESCO) k projektu „Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future JISR Cooperation“. Cílem jednání bylo seznámení se s detaily projektu a diskuse k záměru a způsobu jeho realizace.   
 
27. 2. 2019
V rámci pokračující reciproční spolupráce mezi Univerzitou obrany a útvary a zařízeními Armády ČR byla dne 27. 2. 2019 realizována přednášková činnost u 53. pPzEB Opava. Její obsah byl zaměřen na problematiku analytických metod a taktiky manévrových jednotek a v souladu s odborným zaměřením akademických pracovišť byl prezentován experty z Katedry zpravodajského zabezpečení a Katedry taktiky.
 
26. 2. 2019
Studentům 2. ročníku oboru Řízení a použití ozbrojených sil bylo dne 26. 2. 2019 vedoucími pracovníky Katedry zpravodajského zabezpečení prezentováno předpokládané uplatnění, náplň výuky a podmínky přijetí do studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů.
 
6. – 7. 2. 2019
Ve dnech 6. – 7. 2. 2019 se akademický pracovník K-111 aktivně účastnil jednání organizovaného Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje Generálního štábu Armády ČR ke tvorbě doktrinálních dokumentů v oblasti zpravodajského zabezpečení AČR.
 
1. 2. 2019
Dne 1. 2. 2019 nastoupil na základě výsledku výběrového řízení do funkce vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111 plukovník gšt. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.
 
30. 1. 2019 
Dne 30. 1. 2019 proběhlo u 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava pracovní jednání mezi zástupci Centra ISR a Katedry zpravodajského zabezpečení, týkající se rozvoje odborné spolupráce pro rok 2019.     
 
24. 1. 2019
Dne 24. 1. 2019 se zástupce vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení účastnil u 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava pracovního jednání k otázkám vzdělávání v oblasti elektronického boje. Jednání bylo organizováno Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje  MO.

17. 1. 2019
Dne 17. 1. 2019 se příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení zúčastnili semináře Od dat ke znalostem I, který pořádala pracovní skupina Intelligence české pobočky AFCEA. Seminář proběhl na Policejní akademii České republiky v Praze. Více informací o semináři zde.
 
16. 1. 2019
Ve dnech 15. – 16. 1. 2019 se zastupující vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení zúčastnil pracovních jednání k realizaci projektu Evropské unie, řešeného v rámci PESCO (Permanent Structured Cooperation). 
 
15. 1. 2019
Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany na žádost Katedry zpravodajského zabezpečení odsouhlasil návrh témat závěrečných prací pro studenty 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek. Témata, která reflektují reálné potřeby vojenské praxe, budou postoupena k odsouhlasení garantovi magisterského studijního programu Ekonomika a management a děkanovi Fakulty vojenského leadershipu.
 
14. 1. 2019
Dne 14. 1. 2019 byl zahájen Kurz zpravodajské analýzy, který Katedra zpravodajského zabezpečení realizuje v rámci neakreditované výuky v programu celoživotního vzdělávání organizovaného Univerzitou obrany. Kurzu, který bude ukončen dne 25. 1. 2019, se účastní 9 příslušníků rezortu Ministerstva obrany.
 
14. 1. 2019
Dne 14. 1. 2019 se příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) zúčastnili prvního metodického zaměstnání katedry v novém roce. Tématy zaměstnání bylo řešení problematiky studijních textů zpracovávaných v průběhu roku 2019, doklad současného stavu Dlouhodobého záměru rozvoje organizace (DZRO) realizovaného prostřednictvím Pokročilého automatizovaného systému velení a řízení II (PASVŘ II), řešení návrhu témat závěrečných prací pro akademický rok 2019/2020, revize návrhu projektu Fakulty vojenského leadershipu (FVL) pro získání účelové podpory Ministerstva obrany a ochrana určených neutajovaných informací (UNI) v tvůrčí činnosti akademického pracovníka. Akademičtí pracovníci K-111 byli rovněž seznámeni s průběhem a výstupy pracovního jednání děkana FVL s vedoucími kateder k aktuálnímu stavu závěrečných prací studentů 5. ročníků, které se konalo dne 11. 1. 2019.
 
9. 1. 2019
Dne 9. 1. 2019 příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) a Katedry taktiky (K-110) ověřovali v průběhu odborného taktického výcviku příslušníků skupiny Commandos a vybraných studentů 5. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek systém kontroly manévru (MCS CZ). Jde o systém vyvíjený na K-111 v rámci vývoje projektu Pokročilého automatizovaného systému velení a řízení II (PASVŘ II), jehož výstupem je výpočet nejrychlejší, průchodné a bezpečné trasy přesunu, hodnocené pro konkrétní typ techniky nebo pěší jednotky. https://info.unob.cz/Stranky/2019/01/20190115.aspx

9. 1. 2019
Dne 9. 1. 2019 příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) uspořádali na Klubu Univerzity obrany společenské posezení se studenty 4. a 5. ročníků studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů a těch, kteří jsou prostřednictvím K-111 zapojeni do pomocné pedagogické činnosti a pomoci na katedře. Zastupující vedoucího katedry všem přítomným popřál hodně úspěchů v roce 2019 jak ve studiu, tak i osobním životě.
 

4. 1. 2019

Akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení zahájili práci na tvorbě návrhu témat závěrečných prací pro studenty 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek. Témata vycházejí z okruhů stanovených gestorem oblasti Zpravodajského zabezpečení Armády České republiky a musejí reflektovat reálné potřeby vojenské praxe. Jejich konečnou podobu odsouhlasí ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany a následně garant studijního programu a děkan Fakulty vojenského leadershipu.