Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Název

Úplný název fakulty: Fakulta vojenského leadershipu.

Zkrácený název fakulty: FVL.

Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno.

Webová adresa fakulty: https://fvl.unob.cz

Adresa pro elektronickou komunikaci: fvl@unob.cz

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Fakulta vojenského leadershipu zejména: Zřízení: Fakulta vojenského leadershipu byla v  souladu s ustanovením § 95 odst. 7 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a  o  změně a doplnění dalších zákonů, na základě návrhu rektora Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a se souhlasným stanoviskem Akreditační komise zřízena jako Fakulta ekonomiky a managementu, a to dnem 1. září 2003 rozkazem ministra obrany České republiky č. 34 ze dne 8. srpna 2003 splynutím Fakulty řízení vojenských systémů a Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Ke dni 1. září 2014 byl název fakulty změněn do současné podoby.

 • Fakulta vytváří a uskutečňuje studijní programy, svobodně rozvíjí vědecké bádání, ustanovuje samosprávné akademické orgány, rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu a  vykonává další související činnosti.
 • Fakulta uskutečňuje všechny typy akreditovaných studijních programů, jakož i programy celoživotního vzdělávání.
 • Fakulta uskutečňuje vzdělávací činnost zaměřenou na přípravu budoucích důstojníků ozbrojených sil České republiky, především velitelského sboru, a odborníků připravovaných pro působení v oblasti zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Fakulta rozvíjí vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost, rozvíjí a šíří poznání v oblastech souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti České republiky a jejich partnerských států.

Organizační struktura

V čele Fakulty vojenského leadershipu stojí děkan Fakulty vojenského leadershipu. Ten je zároveň předsedou vědecké rady fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani.

Fakulta se organizačně člení na:

 1. děkanát,
 2. katedry.

Podrobnosti o organizaci děkanátu a počtu kateder, jejich působnosti a zásadách řízení fakulty stanoví Organizační řád Fakulty vojenského leadershipu. Základní informace jsou dostupné na adrese: https://fvl.unob.cz/fakulta/struktura/

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

 1. Děkan Fakulty vojenského leadershipu,
 2. Akademický senát Fakulty vojenského leadershipu,
 3. Vědecká rada Fakulty vojenského leadershipu,
 4. Disciplinární komise Fakulty vojenského leadershipu.

Dalším orgánem fakulty je tajemník Fakulty vojenského leadershipu.

Kontaktní údaje

Fakulta vojenského leadershipu

Děkanát

Kounicova 156/65

662 10 Brno

Úřední hodiny

Podatelna /skupina studijní FVL:

pondělí – čtvrtek:     7.00 – 12.00 hod.      

                                     13.00 – 16.00 hod.    

pátek:                          7.00 – 12.00 hod.       

Podatelna E-mail: podatelna@unob.cz

Číslo faxu děkanátu FVL: 973 442 282

ID datové schránky: h k r a i f e

 (Orgán veřejné moci)

Kontaktní pracoviště pro osobní návštěvu, telefonní spojení:      

Vedoucí skupiny studijní:  

 Ing. Kamil Kovačovič 

Telefon:

 973 443 559

E-mail:

 kamil.kovacovic@unob.cz

Pracoviště:

 Kounicova 65/2. patro/78

Zaměstnanci:

Referent společné státní správy a samosprávy (záležitosti studentů, žádosti)

 Zdeňka Pisaříková

Telefon:

 973 442 141

E-mail:

 zdenka.pisarikova@unob.cz

Pracoviště:

 Kounicova 65/2. patro/81

Referent společné státní správy a samosprávy  (záležitosti studentů, žádosti)

 Bc. Lenka Janečková

Telefon:

 973 442 292

E-mail:

 lenka.janeckova@unob.cz

Pracoviště:

 Kounicova 65/2. patro/81

Zaměstnanci:

Referent společné státní správy a samosprávy (přijímací řízení)

 Ing. Jaroslav Petrík

Telefon:

973 442 439

E-mail:

jaroslav.petrik@unob.cz

Pracoviště:

Kounicova 65/2. patro/78-1

Referent společné státní správy a samosprávy (záležitosti studentů, žádosti)

 Anikó Coufalová

Telefon:

 973 442 896

E-mail:

aniko.coufalova@unob.cz

Pracoviště:

 Kounicova 65/2. patro/79

Platební údaje

Poplatek 400,- Kč ve věci přijímacího řízení (Magisterské prezenční i bakalářské prezenční studium) se hradí za jednu (jakoukoliv) podanou přihlášku na Fakultu vojenského leadershipu. Další podané přihlášky na jiné fakulty UO se hradí podle schválených podmínek pro přijímací řízení. 

Poplatek lze uhradit POUZE bezhotovostním převodem na účet:

číslo účtu: 19-26030881/0710

specifický symbol (SS): 299400

variabilní symbol (VS): registrační číslo

konstantní symbol: 558

IBAN: CZ52 0710 0000 1900 2603 0881

BIC/SWIFT: CNBACZPP

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Přehled nejdůležitějších zákonů a vnitřních předpisů, podle nichž FVL zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Univerzitě obrany a zejména Fakultě vojenského leadershipu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese: http://www.portal.gov.cz

 • Statut FVL
 • Volební řád Akademického senátu FVL
 • Jednací řád Akademického senátu FVL
 • Jednací řád Vědecké rady FVL
 • Disciplinární řád FVL
 • Studijní a zkušební řád Univerzity obrany 

Uvedené vnitřní předpisy jsou dostupné na adrese: https://fvl.unob.cz/fakulta/dokumenty/

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Podávání informací

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., se Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně podává:

 • v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, děkanát, Kounicova 65, 662 10 Brno.
 • prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Fakulty vojenského leadershipu,
 • prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu: fvl-studijni@unob.cz

Fakulta vojenského leadershipu

Děkanát

Kounicova 65

662 10 Brno

Ve věcech zákona č. 106/1999 Sb. za FVL jedná

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

RSDr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554

E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí děkana Fakulty vojenského leadershipu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Emailová adresa: fvl@unob.cz

IDS: hkraife

Doručovací adresa: Kounicova 65, 662 10 Brno

Podatelna pro veřejnost: Kounicova 65, 662 10 Brno, Po – Čt 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Pá  7:00 – 12:00

Odvolání (opravný prostředek) lze podat:

 • Děkanovi Fakulty vojenského leadershipu (ve věcech správního řízení)
 • Fakultě vojenského leadershipu

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam používaných formulářů na FVL

Seznam používaných formulářů, jejich označení a popis lze najít na webu FVL. Formuláře žádostí studentů jsou dostupné na: https://fvl.unob.cz/fakulta/dokumenty/

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i  jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup stanovují tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Fakulta vojenského leadershipu UO oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže (pod číslem účastníka řízení) si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout na Skupině studijní děkanátu FVL, Kounicova 65, 662 10, Brno. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

UČO 6804228.3.2024
UČO 5522528.3.2024