Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2020

26. 10. – 6. 11. 2020
Ve dnech 26. 10. – 6. 11. 2020 se příslušníci K-111 zúčastnili školení na systém pro simulaci bojové činnosti MASA SWORD. Tento systém bude aktivně využíván ve vědecké činnosti katedry.
 
21. 10. 2020
Dne 21. října 2020 proběhla virtuální vědecká konference MESAS 2020 (Modelling & Simulation for Autonomous Systems), které se jako členové vědeckého výboru konference i jako přednášející zúčastnili akademičtí pracovníci K-111. Tematicky byla konference zaměřena na modelování a simulaci autonomních systémů, jež jsou součástí vědecké a experimentální činnosti katedry.
 
1. 10. 2020
Dne 1. 10. 2020 bylo Katedrou zpravodajského zabezpečení v rámci mentorské činnosti uspořádáno za přísného dodržení aktuálních opatření ve vztahu ke COVID-19 setkání studentů 4. a 5. ročníků studijních modulů Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů s akademickými pracovníky katedry. Studenti byli například seznámeni s harmonogramem činnosti K-111 pro akademický rok 2020/2021, s obsahem akreditované výuky v jednotlivých semestrech, s požadavky katedry ve vztahu k plnění studijních povinností, s možností zapojení studentů do pomocných pedagogických sil a pomocných vědeckých sil včetně soutěže studentské tvůrčí činnosti apod. V rámci diskuse vedení katedry odpovídalo na dotazy studentů ve vztahu nejenom ke studiu, ale i k budoucímu zařazení úspěšných absolventů na systemizovaná místa specialistů u vojenských útvarů a vojenských zařízení resortu MO.       
 
7. – 11. 9. 2020
Ve dnech 7.  ̶  11. 9. 2020 byl akademickými pracovníky K-111 realizován ve vojenském výcvikovém prostoru Březina odborný výcvik studentů třetího ročníku Fakulty vojenského leadershipu, kteří si jako své budoucí odborné zaměření vybrali studijní modul Velitel průzkumných jednotek. Výcvik byl zaměřen na základní činnosti průzkumníka, mezi které patří orientace v terénu, plánování osy přesunu, skrytý taktický přesun v terénu, spojovací příprava a zaujetí základny.

 

25. 8. 2020
Dne 25. 8. 2020 se akademičtí pracovníci K-111 jako členové řešitelského týmu projektu NATO „Determination of the trafficability of military vehicles in typical Central European forests“ zapojili do praktických měření průjezdnosti lesnatého porostu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina. Jedním z cílů měření bylo například identifikovat odolnost stromů vůči tažné i tlakové síle vozidel a dále identifikovat možnosti terénní čtyřkolky při průjezdu hustě zalesněným terénem. Naměřené výsledky budou využity při matematických výpočtech a modelování možností průjezdnosti lesnatého porostu vojenskou technikou.
 
10. – 14. 8. 2020
Ve dnech 10. ̶ 14. 8. 2020 proběhlo v prostorách Univerzity obrany v Brně další pracovní jednání specialistů AČR, zaměřené na řešení problematiky stálé strukturované spolupráce (PESCO) k projektu „Electronic warfare capability and interoperability programme for future joint intelligence, surveillance and reconnaissance (JISR) cooperation“. Experti Sekce zpravodajského zabezpečení AČR Ministerstva obrany, 53. pluku průzkumu a elektronického boje a kateder zpravodajského zabezpečení a teorie vojenství Univerzity obrany pokračovali ve zpracování studie proveditelnosti a analýzy rizik řešeného projektu.

 

14. – 15. 7. 2020
Ve dnech 14.  ̶  15. 7. 2020 proběhly státní závěrečné zkoušky studentů 5. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek. Všem 11 studentům se podařilo úspěšně obhájit závěrečné práce a složit státní závěrečné zkoušky z předmětu Zpravodajské zabezpečení a průzkum. Studenti budou od srpna 2020 zařazeni na systemizovaná místa v průzkumných a zpravodajských odbornostech u útvarů Velitelství pozemních sil AČR.

 

1. – 19. 6. 2020
Ve dnech 1. ̶ 19. 6. 2020 se studenti studijního modulu Management informačních zdrojů účastnili praktické přípravy, zaměřené na činnost zpravodajských orgánů při plnění úkolů bojové podpory v rámci plánování vojenských operací. Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení připravili pro studenty rozehru ve zpravodajské oblasti na námět scénáře NATO Skolkan. Studenti řešili praktické otázky společné zpravodajské přípravy operačního prostředí (Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment  ̶ JIPOE) a zpracování zpravodajské informace pro velitele na operačním stupni velení. Výstupní informace byla předkládána a prezentována v anglickém jazyce, což přispělo k rozvoji znalostí studentů i v oblasti odborné vojenské terminologie NATO.
 
10. – 14. 2. 2020
Ve dnech 10.  ̶  14. 2. 2020 se studenti studijního modulu Velitel průzkumných jednotek účastnili v rámci předmětu Zpravodajské zabezpečení a průzkum přípravy, zaměřené na použití průzkumu a elektronického boje v operacích. Cílem týdenního bloku přednášek akademických pracovníků Katedry zpravodajského zabezpečení a odborníků z praxe, tj. příslušníků Zpravodajského odboru Velitelství Pozemních sil a 53. pluku průzkumu a elektronického boje, bylo představení problematiky zpravodajství, sledování a průzkumu (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance  ̶  ISR),  elektronického boje (Electronic Warfare  ̶  EW) a architektury velení, řízení, spojení, výpočetní techniky, zpravodajství, sledování, získávání cílů a průzkumu (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance  ̶  C4ISTAR). Příprava byla zaměřena zejména na otázky současně zavedených a budoucích technických možností a technologií, implementovaných do oblasti zpravodajství, průzkumu a elektronického boje AČR.