Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd

O katedře

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry

pplk. Ing. Petr Urban, MBA

Odborné zaměření:

Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd je katedrou garantující předměty teoretického základu a aplikační katedrou Fakulty vojenského leadershipu odpovídající za vzdělávání, výchovu a výcvik studentů všech odborností. Katedra se podílí na akreditované i neakreditované výuce a zaměřuje se primárně na rozvoj kompetencí budoucích důstojníků AČR na úrovni přímého leadershipu. Jedná se o rozvoj kompetencí v oblasti aplikované psychologie, etiky, sociální komunikace a leadershipu. Dále se zabývá analýzou, identifikací a rozvojem klíčových faktorů (kompetencí) pro přímý leadership; vlivem vnějších i vnitřních faktorů prostředí při vedení obranné operace; účinkem působení moderních technologií na rozhodovací proces jednotlivce a jednání při plnění úkolů, včetně analýzy etických aspektů využití autonomních prostředků a umělé inteligence; systémem etické výchovy a vedení příslušníků ozbrojených sil – problematikou „bellum istum“; možnostmi formování soft skills pro přípravu a vedení obranné operace; modelováním a simulací zátěžových a rozhodovacích situací pro přímý leadership; aplikací Connatural management přístupu pro identifikaci a rozvoj subtle skills k přípravě a vedení jednotek v rámci obranné operace a problematikou posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Aktivně se zapojuje do vědeckých projektů a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích velitelů a vedoucích pracovníku útvarů a zařízení AČR. Podílí se na výzkumné činnosti ve prospěch resortu MO ČR v oblastech péče o válečné veterány a šetření názorů civilní veřejnosti na působení AČR ve společnosti. V uvedených oblastech katedra realizuje i tvůrčí činnost.