Katedra zpravodajského zabezpečení

Jednou větou 2018

12. 12. 2018
Dne 12. 12. 2018 proběhl ve VVP Březina praktický výcvik studentů 4. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek. Cílem výcvikové činnosti vedené příslušníky katedry Zpravodajského zabezpečení bylo praktické prověření sebezáchovy v týlu nepřítele. https://info.unob.cz/Stranky/2018/12/20181214.aspx
 
11. 12. 2018
Dne 11. 12. 2018 se studenti 5. ročníku studijního modulu Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů zúčastnili exkurze do České zbrojovky a.s. v Uherském Brodě. V rámci exkurze byla studentům i akademickým pracovníkům Katedry zpravodajského zabezpečení představena výroba ručních střelných zbraní. Exkurze byla ukončena prohlídkou muzea společnosti, zahrnující zbraně vyráběné od roku 1936 po současnost.

10. 12. 2018
Akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení se zúčastnili metodického zaměstnání katedry, v rámci kterého řešili otázky výuky a vzdělávacích aktivit kalendářního roku 2019. Součástí metodického zaměstnání bylo rovněž posouzení nových studijních textů Zpravodajská příprava bojiště v bojových operacích, zpracovaných Ing. Josefem Říhou, Ph.D.
 
10. 12. 2018
Dne 10. 12. 2018 se příslušník Katedry zpravodajského zabezpečení zúčastnil jednání k projektu bezosádkového pozemního vozidla UGV-Pz u VTÚ Slavičín, jehož cílem bylo hledání možné spolupráce v dané oblasti.
 
10. 12. 2018
Dne 10. 12. 2018 proběhlo u 53. pluku průzkumu a elektronického boje (53.pPzEB) Opava pracovní jednání k otázkám koncepce výcviku elektronického boje Armády České republiky. Jednání se zúčastnili mimo příslušníků 53.pPzEB i příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (Fakulta vojenského leadershipu) a Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace (Fakulta vojenských technologií) Univerzity obrany. 
 
6. 12. 2018
Dne 6. 12. 2018 se příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení (Fakulta vojenského leadershipu), Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace a Katedry vojenské geografie a meteorologie (Fakulta vojenských technologií) Univerzity obrany účastnili metodického dne ředitele Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO (OVPzEB MO). Cílem metodického dne bylo vyhodnocení plnění úkolů roku 2018 a představení záměru plnění hlavních úkolů roku 2019. Ředitelem OVPzEB MO byla oceněna úroveň nastavené spolupráce v oblasti zpravodajského zabezpečení Armády České republiky (AČR) mezi výše uvedenými katedrami a AČR.
 
1. 12. 2018
Ústav lékařské etiky Masarykovy univerzity v rámci nového projektu Etika life uspořádal v sobotu 1. 12. 2018 charitativní běh univerzitním campusem Etika on run. Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení, Katedry taktiky a Katedry vojenského umění měli úžasnou příležitost běžet společně s dětmi s Downovým syndromem na jejich podporu. Odměnou všem zúčastněným byly nejen úsměvy a radost dětí, ale i nezapomenutelné okamžiky ze setkání s úžasnými lidmi. Jak bylo řečeno organizátorkou akce MUDr. Martinou Novotnou, těšíme se všichni na viděnou na další akci.
 
28. – 29. 11. 2018
Příslušníci K-111 se účastnili 23. vojensko-odborné mezinárodní konference „TAKTIKA 2018“, pořádané Katedrou taktiky Fakulty vojenského leadershipu. Hlavním tématem byla „Výstavba těžkého brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády“.    
 
22. 11. 2018
Na Klubu Univerzity obrany se uskutečnil historicky první workshop, konaný při příležitosti založení Katedry zpravodajského zabezpečení (K-111) Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany (UO). Jeho tématem bylo „Vzdělávání v oblasti vojenského zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR – historie a budoucnost“. Workshopu se zúčastnili zástupci strategicko-operační úrovně velení a řízení a taktického stupně Armády České republiky, i zástupci akademické obce. Mezi řadou významných hostů byl ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Jan Beroun, ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje ministerstva obrany plukovník gšt. Vladimír Lang, prorektor pro kvalitu UO doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. a děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. Ivo Pikner. Více informací na adrese https://info.unob.cz/Stranky/2018/11/20181126_1.aspx.

15. 11. 2018
Akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení se zúčastnili metodického zaměstnání katedry, v rámci kterého řešili otázky pomocných pedagogických činností studentů v akademickém roce 2018/2019 a závěrečných prací studentů 5. ročníků specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů. Součástí metodického zaměstnání byla rovněž volba zástupce katedry do akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu. Zástupcem K-111 se stal pplk. doc. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
 
14. 11. 2018
Katedra zpravodajského zabezpečení zorganizovala další kolo kolokviální rozpravy ke zpracovávání závěrečných prací studentů 5. ročníků studijních modulů Management informačních zdrojů a Velitel průzkumných jednotek. Ke studenty předloženým vědeckým metodám a návrhu obsahu teoretické a praktické části závěrečných prací proběhla odborná rozprava s akademickými pracovníky katedry a proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost FVL doc. Ing. Alenou Oulehlovou, Ph.D.
 
13. 11. 2018
Děkan fakulty vojenského leadershipu pozval vybrané představitele rezortu MO na workshop Katedry zpravodajského zabezpečení, který proběhne dne 22. 11. 2018 v prostoru klubu Univerzity obrany na téma Vzdělávání v oblasti vojenského zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR – historie a budoucnost.
 
12. 11. 2018
V souladu s pokynem děkana Fakulty vojenského leadershipu (FVL) bylo Katedrou zpravodajského zabezpečení provedeno vyhodnocení naplnění hlavního úsilí FVL 2018 a rozpracováno hlavní úsilí FVL na rok 2019 do podmínek katedry.
 
9. 11. 2018
Katedra zpravodajského zabezpečení (K-111) se podílela na zabezpečení přednáškové činnosti v rámci Kurzu třetího věku, pořádaného Univerzitou obrany. Ve vystoupení zástupce K-111 byla posluchačům přednášena problematika boje v elektromagnetickém prostředí v soudobých i budoucích operacích.  https://info.unob.cz/Stranky/2018/10/20181024.aspx
 
6. 11. 2018
V rámci mentorské činnosti ve prospěch studentů 1. ročníku Fakulty vojenského leadershipu byla na vyžádání studentů studijní skupiny 11-5ŘPOS8 provedena Katedrou zpravodajského zabezpečení přednáška o činnosti 102. průzkumného praporu Prostějov. Studenti se seznámili se schopnostmi a úkoly tohoto útvaru a přednášející zodpověděl dotazy, které přispěly k rozšíření obzorů studentů o reálné činnosti vojsk AČR. V druhé části zaměstnání studenti stejně jako při jiných setkáních se svým mentorem diskutovali problematiku působení na Univerzitě obrany a další otázky, které je ve spojitosti s výkonem povolání vojáka a kariérou důstojníka AČR zajímají.
 
5. 11. 2018
Studenti 5. ročníku modulu Management informačních zdrojů prezentovali v rámci kolokviální rozpravy průběžné výsledky zpracování jejich závěrečných prací akademickým pracovníkům Katedry zpravodajského zabezpečení. Stejně jako jejich kolegové ze studijního modulu Velitel průzkumných jednotek měli studenti možnost konzultovat své dosavadní výsledky a navrhované vědecké přístupy použité při zpracovávání závěrečných prací s proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost FVL doc. Ing. Alenou Oulehlovou, Ph.D. Kolokviální rozprava k závěrečným pracím byla přínosná nejenom pro studenty, ale i akademické pracovníky katedry, kteří se podílejí na vedení studentů při zpracovávání závěrečných pracích a konzultační činnosti.
 
1. 11. 2018
Akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení zahájili řízení činnosti celkem 9 studentů Fakulty vojenského leadershipu, kteří se dobrovolně zapojili do pomocné pedagogické činnosti (4 studenti), pomocné vědecké činnosti (1 student) a aktivit konaných ve prospěch katedry (4 studenti). Rozvoj individuální práce s talentovanými studenty formou studentské tvůrčí činnosti byl zahájen s předpokladem zapojení celkem 5 studentů do soutěže v roce 2019.
 
25. 10. 2018
Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení provedli metodické zaměstnání katedry, v rámci kterého řešili otázky zpracovávání a posuzování studijních textů v oblastech zpravodajství a zpravodajského zabezpečení Armády České republiky pro podporu nového studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil.
 
22. 10. 2018

Katedra zpravodajského zabezpečení zahájila u příležitosti jejího založení intenzivní přípravu workshopu, kterým bude prezentovat přístup katedry ke vzdělávání v oblasti vojenského zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR.

 
19. 10. 2018
Prorektor pro vědeckou a expertní činnost plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek schálil vědeckou spolupráci mezi Katedrou zpravodajského zabezpečení a centrem NATO Modelling & Simulation Centre of Excelence v Římě. Spolupráce se týká oblasti využití vybraných modelů pro podporu rozhodování vytvořených v rámci vědecké činnosti příslušníků katedry a jejich implementace do simulačních systémů využívaných v centru NATO M&S COE. Cílem je ověřit nové přístupy taktického využití autonomních prostředků v urbanizovaném prostředí.
 
17. – 19. 10. 2018
Příslušníci Katedry zpravodajského zabezpečení se aktivně zúčastnili konferencí MESAS (Modelling & Simulation for Autonomous Systems) a MARS (Multi-domain Advanced Robotic Systems), které se konaly v rámci výstavy Future Forces Forum v Praze.
 
19. 10. 2018 
Katedra zpravodajského zabezpečení vypsala témata do soutěže studentské tvůrčí činnosti, která budou zveřejněna na webových stránkách Fakulty vojenského leadershipu. 
 
18. 10. 2018 
Dne 17. 10. 2018 děkan Fakulty vojenského leadershipu rozhodl služebně zařadit na služební místo Vedoucí Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany plukovníka gšt. Mgr. Ing. Libora KUTĚJE, Ph.D. 
 
17. 10. 2018 
Studenti 5. ročníku modulu Velitel průzkumných jednotek prezentovali v rámci kolokviální rozpravy akademickým pracovníkům K-111 průběžné výsledky zpracování jejich závěrečných prací.  Prezentace studentů se zúčastnila proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost FVL doc. Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Cílem kolokviální rozpravy bylo zhodnotit vědecké přístupy studentů použité při zpracovávání závěrečných prací a případně jim doporučit postupy řešení, které přispějí k naplnění cílů a výstupů závěrečných prací.
 
16. 10. 2018 
Dne 16. 10. 2018 se na Síni tradic Univerzity obrany konalo výběrové řízení na obsazení služebního místa Vedoucího Katedry zpravodajského zabezpečení. Součástí pohovoru byla prezentace záměru rozvoje pracoviště.   
 
15. 10. 2018 
Dnem 15. 10. 2018 ukončila K-111 výběr studentů pro pomocné pedagogické síly a pomocné vědecké síly. Vybraní studenti byli akademickými pracovníky katedry seznámeni s konkrétní obsahovou náplní požadovaných výstupů akademického roku 2018/2019.
 
11. 10. 2018
Dne 11. 10. 2018 se na Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO konalo součinnostní jednání gestora k rozvoji EB v AČR. Jednání se mimo specialistů EB AČR účastnili i příslušníci Univerzity obrany (K-111, K-207). Tématem jednání byla aktuální problematika EB v AČR a mezinárodní spolupráce v oblasti EB.
 
2. 10. 2018
Katedra zpravodajského zabezpečení se zapojila do dobrovolné aktivity Fakulty vojenského leadershipu (FVL), jehož cílem je najít společnou cestu k hledání způsobu jak motivovat a pomoci studentům 1. ročníku FVL překonat přechod z civilního do vojenského života. Jde o hledání způsobu, jak prakticky realizovat opatření ke snížení odchodovosti, která má za následek neplnění směrných čísel MO a GŠ na počty absolventů UO/FVL na výstupu. Motivací K-111 k účasti v této aktivitě byla výzva koordinátora fakulty, proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost: „Ukažme, že Fakulta vojenského leadershipu má oprávněně svůj název a umíme ho naplnit činy!“.
 
1. 10. 2018
Akademičtí pracovníci Katedry zpravodajského zabezpečení zahájili výběr studentů a specifikaci požadavků na činnost studentů pro pomocné pedagogické síly, pomocné vědecké síly, účast studentů v soutěži studentské tvůrčí činnosti a dalších aktivitách ve prospěch katedry. Za tyto aktivity mohou studenti v souladu se Směrnicí rektora Univerzity obrany č. 1/2017 obdržet body do hodnocení pro výběru studentů do studijních modulů a při stanovení pořadí studentů ke konci studia pro potřeby služebních orgánů. Studentům za činnost pomocných pedagogických sil, pomocných vědeckých sil a umístění v soutěži studentské tvůrčí činnosti náleží odměna v souladu se Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany. K-111 byly na základě rozhodnutí děkana FVL pro akademický rok 2018/2019 přiděleny 4 pomocné pedagogické síly a 2 pomocné vědecké síly.

27. 9. 2018
Dne 27. 9. 2018 proběhlo akademickými pracovníky z K-111 a příslušníky 102. průzkumného praporu v Prostějově vyhodnocení stáže studijní skupiny 14-5PZ. V období od 2. 9. do 27. 9. 2018 se studenti seznámili s reálným životem u průzkumného praporu a vyzkoušeli si činnosti, se kterými se budou setkávat po skončení studia na UO Brno. Zkušenosti, které během stáže nasbírali, využijí při dalším studiu na UO Brno a dále u jednotek, ke kterým po studiu nastoupí.

19. 9. 2018
Akademičtí pracovníci K-111 provedli metodické zaměstnání katedry, v rámci kterého se zaměřili na plánování výuky letního semestru akademického roku 2018/2019. Zastupující vedoucí katedry seznámil zúčastněné s aktuálním rozpracováním strategických cílů FVL v oblasti internacionalizace do podmínek K-111 a vyhodnotil stav současně řešených úkolů. Diskuse byla vedena k otázkám výuky studentů specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů, s důrazem na hledání dalších možností jak ověřit teoreticky získané znalosti v praxi.

 

10. 9. 2018
Příslušník K-111 byl vyslán k plnění úkolů odborné pomoci v souvislosti s přípravou 11. strážní roty BAF (Bagram Air Field).
 

5. 9. 2018

Příslušníci K-111 vyhodnotili činnost zpravodajských orgánů 7. mb, které plnily úkoly v rámci mezinárodního cvičení SCREENER 2018. Cvičení se konalo ve dnech 11.5.-25.5.2018 a bylo zaměřeno na výcvik průzkumných jednotek a příslušníků zpravodajských štábů 7.mb, zahraničních partnerů a dalších specialistů oblasti zpravodajského zabezpečení AČR útvarů pozemních sil. Příslušníci K-111 byli součástí mezinárodního týmu rozhodčí služby pro oblast zpravodajského zabezpečení. (http://www.7mb.army.cz/aktuality/screener-2018-rozhodci-sluzba-je-zakladem-efektivity-cviceni)
 

4. 9. 2018

K-111 provedla interní vyhodnocení účasti studentů vojenské specializace Velitel průzkumných jednotek na VIII. ročníku Soutěže průzkumných hlídek 2018. Ta byla pořádána 102. průzkumným praporem v Prostějově ve dnech 27.8.-30.8.2018 ve vojenském újezdu Libavá.  Cenné zkušenosti budou akademickými pracovníky katedry implementovány do praktické i teoretické přípravy studentů průzkumné odbornosti. (https://info.unob.cz/Stranky/2018/09/20180906.aspx)
 

3. 9. 2018

Vybraní příslušníci K-111 zahájili měsíční odborné stáže na specializovaných pracovištích AČR s cílem rozšířit a prohloubit si odborné znalosti, dovednosti a schopnosti ve vojenské praxi. Stáže rovněž přispějí k získání aktuálních informací a nových námětů pro výzkumnou, vývojovou a inovační činnost katedry.
 

3. 9. 2018

Studenti 4. ročníku vojenských specializací Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů zahájili stáže u vojenských útvarů a vojenských zařízení AČR. Ověřování teoretických znalostí v praxi a získávání praktických zkušeností a dovedností bude probíhat do 27.9.2018.
 

1. 9. 2018

Dnem 1.9.2018 vznikla na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany Katedra zpravodajského zabezpečení (K-111), odpovědná za oblast přípravy studentů magisterského studijního programu vojenských specializacích Velitel průzkumných jednotek a Management informačních zdrojů. Tvůrčí činnost K-111 je zaměřena na rozvoj zpravodajských disciplín, informační analýzu, ISR, operační použití elektronického boje, informační podporu rozhodovacích procesů a model