Zaměření fakulty

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenského leadershipu představuje instituci v systému terciárního vzdělávání České republiky, která je specifická svým posláním a odborným zaměřením. Tato jedinečnost vyplývá z jejího zaměření na přípravu, tedy vzdělávání, výchovu a výcvik studentů, kteří jsou v průběhu studia ve služebním poměru vojáka z povolání a po absolvování se stávají důstojníky Ozbrojených sil České republiky. Vedle této primární orientace Fakulta vojenského leadershipu souběžně nabízí možnost studia těm, kteří působí nebo hodlají působit v rámci ozbrojených bezpečnostních sborů a dalších subjektů bezpečnostního systému státu. Fakulta vojenského leadershipu dále vykonává vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost v oblasti bezpečnosti.

Zaměření

Fakulta vojenského leadershipu zaměřuje svou činnost na vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků Ozbrojených sil České republiky. Ta se uskutečňuje v akreditovaných studijních programech v oblasti managementu a řízení zdrojů aplikovaných do sféry obrany a bezpečnosti. Vedle přípravy budoucích důstojníků Fakulta vojenského leadershipu poskytuje ve vybraných studijních programech vysokoškolské vzdělání i studentům civilního studia. Absolventi civilního studia jsou připravováni pro uplatnění na manažerských pozicích spojených se zajišťováním bezpečnosti procesů v organizacích veřejného i soukromého sektoru.

Fakulta vojenského leadershipu je garantem bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů, které svou strukturou a obsahem odpovídají celospolečenským standardům pro studijní obory v této oblasti vzdělávání. Specificky se studijní programy fakulty zaměřují na rozvoj předpokladů studentů pro zvládání podmínek nejistoty a rizika a pro přípravu a vedení lidí v zátěžových situacích. Nedílnou součástí studia je komplexní výchova studentů, rozvoj jejich fyzické zdatnosti, psychické odolnosti, jazykových kompetencí a dalších předpokladů pro působení v kulturně různorodém nebo odlišném prostředí.

Vojenské studijní programy propojují široce orientovaný teoretický základ s úžeji zaměřenými studijními předměty. Každý předmět se specializuje na rozvoj příslušné kompetence, nezbytné pro úspěšné zvládnutí nároků vojenské služby a požadavky, kladené na velící důstojníky. Oba bloky vojenských studijních programů jsou dále doplněny o profesní bloky studia, které studentům umožňují profilaci odpovídající specifických požadavkům jednotlivých vojenských odborností. V tomto ohledu Fakulta vojenského leadershipu připravuje budoucí velitele jednotek a druhů vojsk pozemních sil a dále štábní specialisty pro oblast řízení zdrojů v ozbrojených silách a pro zpravodajskou činnost. Obsah a kvalita vojenských studijních oborů je usměrňována a kontrolována velením Armády České republiky a dalšími představiteli resortu obrany České republiky.

Nedílnou součástí působení Fakulty vojenského leadershipu je oblast vědecké, výzkumné, inovační a expertní činnosti, kterou Fakulta vojenského leadershipu v národním i mezinárodním kontextu přispívá k rozvoji poznání v oblasti obrany a bezpečnosti státu. Vědecká, výzkumná, inovační a expertní činnost akademických pracovníků Fakulty vojenského leadershipu slouží k rozvoji a získávání vědeckých poznatků s ohledem na zaměření studijních programů Fakulty vojenského leadershipu a specifických potřeb a požadavků resortu obrany České republiky, případně dalších subjektů bezpečnostního systému státu.

Fakulta vojenského leadershipu spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních vysokých škol, vzdělávacích a výzkumných institucí, jakož i s jednotlivými ministerstvy České republiky a dalšími subjekty státní správy a samosprávy. Konkrétními výsledky těchto aktivit jsou například konference a semináře na národní i mezinárodní úrovni. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti umožňuje Fakultě vojenského leadershipu provádět srovnání úrovně dosažených výsledků a vytváří předpoklady pro potřebnou mobilitu akademických pracovníků a studentů v uvedených oblastech.