Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd

Výuka

Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd realizuje výuku předmětů v akreditovaných studijních programech pro Fakultu vojenského leadershipu a Fakultu vojenských technologií. Primárně je výuka zaměřena na rozvoj kompetencí budoucích důstojníků AČR na úrovni přímého leadershipu. Jedná se o rozvoj kompetencí v oblasti aplikované psychologie, etiky, sociální komunikace a leadershipu. Profilujícími předměty jsou leadership a vojenský leadership. Katedra se rovněž podílí na výuce v kurzech kariérového vzdělávání (kurz vyšších důstojníků a kurz generálního štábu) realizovaných Centrem bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Organizačně zajišťuje také výuku v kurzu „Lektor primární prevence rizikového chování“ v rámci programu celoživotního vzdělávání ve spolupráci s oddělením humanitní služby Agentury personalistiky AČR. Aktivně se zapojuje do vědeckých projektů a aplikuje nové poznatky do přípravy budoucích velitelů a vedoucích pracovníku útvarů a zařízení AČR. Podílí se na výzkumné činnosti ve prospěch resortu MO ČR v oblastech péče o válečné veterány a šetření názorů civilní veřejnosti na působení AČR ve společnosti. 
 
Katedra se dále zabývá:
 

• tvorbou doktríny AČR,

• přípravou lektorů a instruktorů POKOS v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností,

• přípravou lektorů AČR pro realizaci úkolů primární prevence rizikového chování, 

• přípravou kontrolních pracovníků resortu MO ČR a profesních poradců rekrutačních pracovišť Agentury personalistiky AČR,

• přípravou studentů fakult v oblasti tvůrčí činnosti, 

• oponentskou, expertní a posuzovatelskou činností kvalifikačních prací v magisterském a doktorském studijním programu.

 
Školiteli disertačních prací jsou za katedru aplikovaných sociálních a humanitních věd doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Školitelé specialisté: M.A. Mac Gillavry David William, Ph.D et Ph.D.
 
Absolventi studia v doktorském studijním programu na katedře aplikovaných sociálních a humanitních věd a pod vedením školitelů z katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd:
 
DSP Vojenský management:
Ing. Mgr. Tereza Trnková, Ph.D. (2021)
M.A. Mac Gillavry David William, Ph.D et Ph.D. (2021)
Ing. Bc. Eva Kozáková, Ph.D. (2021)
Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. (2020) 
plk. gšt. Ing. Zdeněk Bednář, Ph.D. (2019) 
Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D. (2019)
Ing. Zdeněk Mikulka, B.Th., Ph.D. (2017)
 
DSP Ekonomika a management: 
npor. Ing. Adéla Čuttová, Ph.D. (2017) 
npor. Ing. Tereza Vavřínová, Ph.D. (2017) 
 
DSP Ochrana obyvatelstva:
PhDr. Radek Mitáček, Ph.D. (2016)
Příslušníci katedry aplikovaných sociálních a humanitních věd se v rámci výuky aktivně podílejí na realizaci „Přípravy v poli“ u studentů vojenských studijních programů.