Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd

Věda

Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd  je odborným pracovištěm, které se podílí na řešení výzkumných projektů a úkolů v rámci vědecké a výzkumné činnosti na Fakultě vojenského leadershipu v souladu s požadavky a potřebami Armády České republiky.
V současné době je hlavní úsilí směřováno k realizaci dlouhodobého záměru rozvoje organizace „Vedení pozemních operací“. Předmětem zkoumání dlouhodobého záměru rozvoje organizace jsou klíčové sociální kompetence vojenských profesionálů AČR, které jsou nezbytné k efektivnímu vedení podřízených vojáků v podmínkách soudobé vojenské praxe.
 
V oblasti tvůrčí činnosti se katedra dále zabývá:
• analýzou, identifikací a rozvojem klíčových faktorů (kompetencí) pro přímý leadership,
• vlivem vnějších i vnitřních faktorů prostředí při vedení obranné operace,
• účinkem působení moderních technologií na rozhodovací proces jednotlivce a jednání při plnění úkolů, včetně analýzy etických aspektů využití autonomních prostředků a umělé inteligence,
• systémem etické výchovy a vedení příslušníků ozbrojených sil – problematikou „bellum istum“,
• možnostmi formování soft skills pro přípravu a vedení obranné operace,
• modelováním a simulací zátěžových a rozhodovacích situací pro přímý leadership,
• aplikací Connatural management přístupu pro identifikaci a rozvoj subtle skills k přípravě a vedení jednotek v rámci obranné operace,
• problematikou posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
 
V uvedených oblastech Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd realizuje tvůrčí činnost, jejíž výsledky jsou publikovány v databázích WOS a Scopus a v odborných časopisech.
 
Katedra je zapojena do realizace doktorského studijního programu na FVL formou školitelů disertačních prací a školitelů specialistů disertačních prací.
 

Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd je spoluorganizátorem a garantem každoroční mezinárodní konference – Mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu, respektive konference Leadership v teorii a praxi, která na dlouhodobou tradici konání mezinárodních kolokvií navazuje.

K cílům konference patří dlouhodobě vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu, doplněná o vzájemnou informaci o získaných výsledcích v oblastech odborných aktivit účastníků.

Členové katedry se podílejí každoročně na projektování a realizaci výzkumu „Armáda a veřejnost“ pro potřeby managementu MO ČR a AČR, rovněž se významně podílejí na výzkumech zaměřených na postavení a roli válečných veteránů ve společnosti, potřeb válečných veteránů a zjišťování názorů společnosti a odborné veřejnosti na potřeby válečných veteránů. Dále se členové katedry podíleli na realizaci projektu „Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu“ v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.