Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd

Konference Leadership v teorii a praxi

Dne 4. listopadu 2021 proběhla pod záštitou Univerzity obrany mezinárodní konference s názvem „Leadership v teorii a praxi“ pořádaná Katedrou leadershipu za participace a podpory Fakulty vojenského leadershipu. 
 
Pozornost byla věnována významným otázkám leadershipu např. aktuálním trendům a požadavkům při identifikaci a rozvoji kompetencí pro vedení lidí, realizaci modelových situací při vedení lidí, či konceptu dalšího rozvoje budoucích i současných velitelů s významnými předpoklady v oblasti vedení lidí. 
 
Kromě těchto otázek se pragmaticky propojovala teorie s realitou současnosti, zejména za přispění vážených účastníků konference, vzájemnou výměnou názorů a zkušeností především z praxe, reflektující dynamický proces rozvoje požadovaných kompetencí při vedení podřízených s aktuálními potřebami AČR. Mezi vystupujícími byla paní brig. gen. Mgr. Lenka Šmerdová, brig. gen. Ing. Miroslav Feix M.S., Ing. Karel Řehka (NÚKIB), plk. JUDr. David Fulka, MBA, zástupci pozemních i vzdušných sil, Vojenské akademie Vyškov, Sekce státního tajemníka MO a mnoho dalších.
 
V úvodním slovu konference přivítal na půdě Univerzity obrany všechny přítomné prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D. a poté pokračoval v úvodním vystoupení proděkan FVL mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
 
Toto setkání již tradičně navazuje na předchozí konference a workshopy v oblasti leadershipu zaměřené zejména na oblast propojení teoretických přístupů s praxí profesionálů, především v oblasti vojenství, ale i celého bezpečnostního prostředí. Důkazem toho je vystoupení paní plk. Mgr. Simony Hrubé z Policejního prezídia ČR, která mimo jiné uvedla, že z jejího pohledu jsou si rezorty v oblasti vedení lidí v mnohém podobné, pro Policii ČR je toto téma v současnou dobu taktéž aktuální. Ocenila způsoby uchopení a koncepčního řešení problematiky katedrou leadershipu, která otevírá novou možnost pohledu k systémovému přístupu na aktuální otázky výchovy a vzdělávání a podpořila možnou spolupráci v budoucnu. Podobně se v tomto smyslu vyjádřil i generál ve výslužbě genmjr. Ing. Jindřich Joch (AOS – Liptovský Mikuláš), který popsal podobný směr vývoje oblasti leadershipu a možnost předávání vzájemných zkušeností ze slovenskou vzdělávací institucí. Zároveň kladně hodnotil uspořádání konference, ocenil její přínos, podpořil iniciativu a práci, která je v této oblasti na české straně na Univerzitě obrany vyvíjena.
 
Cenné poznatky z konference, zejména v oblasti přímého a strategického leadershipu budou využity i v další práci. Příkladem je vytvoření speciální skupiny, věnující se implementování těchto teoretických poznatků do praxe.