Katedra teorie vojenství

Výuka

Katedra teorie vojenství je klíčovou součástí Fakulty vojenského leadershipu. Garantuje tři nosné studijní programy fakulty.

V pětiletém vojenském magisterském studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil garantuje a realizuje výuku páteřních předmětů Vojenská historie, Válečné studie, Společnost a ozbrojené síly a Řízení rizik. Realizací výuky a dalšími aktivitami přispívá katedra k formování historického povědomí a k získání potřebných teoretických vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro pochopení vojenského umění v jeho širších souvislostech. Tím poskytuje studentům základ pro další využití v praxi velitelů a příslušníků štábů na základních stupních.

Dalšími studijními programy, které katedra garantuje, jsou bakalářský studijní program Bezpečnost a obrana a stejnojmenný navazující magisterský studijní program. Jejich cílem je příprava budoucích a stávajících státních zaměstnanců, občanských zaměstnanců, popř. vojáků z povolání působící na ministerstvu obrany, popř. jiných orgánech státní správy, soukromého sektoru. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu. Pro bakalářský studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy Krizové řízení a Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti.

Ve všech třech studijních programech katedra zabezpečuje státní závěrečné zkoušky.

Katedra dále participuje na výuce v neakreditovaných kariérních studijních programech v kurzech generálního štábu a kurzech vyšších důstojníků a dalších odborných kurzech pořádaných Univerzitou obrany ve prospěch rezortu obrany.