Katedra teorie vojenství

Tomáš Řepa

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., se narodil roku 1985. V roce 2010 vystudoval obor Učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2018 pak na téže univerzitě úspěšně absolvoval doktorské studium studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. V roce 2021 vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obor Veřejná správa. Od roku 2014 licenčně spolupracoval i s Ústavem pro studium totalitních režimů, od roku 2018 spolupracoval s Post Bellum – Paměť národa jako ambasador projektu Příběhy našich sousedů pro oblast Brna a okolí. Od září 2018 je zaměstnancem Katedry teorie vojenství na Univerzitě obrany. Věnuje se především soudobým dějinám, problematice střetů banderovců (UPA) s československými bezpečnostními jednotkami a armádou, zneužitím tohoto tématu komunistickou propagandou, ve vztahu k současnému dění i hybridním konfliktům – Ukrajina. Dále se zaměřuje na starší vojenské dějiny, zejména napoleonské války, a v současnosti se také věnuje změnám v československé vojenské správě ve 20. století.

Publikační činnost:

 1. ŘEPA, T.: Vyplácení odměn v boji s banderovci jako prostředek komunistické propagandy. In: Pokorná Korytarová, Lenka a kol.: Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená / rozdělená. Brno: Matice moravská, 2012, s. 157-174, 18 s. ISBN 978-80-86488-96-7.
 2. ŘEPA, T.: Banderovci – History Of One Escape. In: Brišová, Kristina – Knejp, Jan: Changes of Central Europe since the Middle of 18th Century to Present. Ostrava: University of Ostrava, 2012, s. 157-164, 8 s. ISBN 978-80-7464-034-6.
 3. ŘEPA, T.: Ukrajinští nacionalisté a komunistická propaganda. Zneužití tématu v Československu po roce 1945. In: Paměť a dějiny, 2/2014, s. 47-57, 10 s. Ústav pro studium totalitních režimů České republiky. ISSN 1802-8241.
 4. ŘEPA, T.: Osudy aktérů banderovského hnutí a jejich údajných pomahačů v Československu po roce 1945. In: Budil, Ivo T.: Totalitarismus 6. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. 99-106, 8 s. ISBN 978-80-261-0379-0.
 5. ŘEPA, T.: Přesun jednotek UPA přes Československo v kontextu počátku studené války v roce 1947. In: Syrný, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 2018, s. 123-137, 15 s. ISBN 978-80-89514-50-2.
 6. 6. ŘEPA, T.: Hybridní válka na Ukrajině na příkladu srovnání propagandy o banderovcích v minulosti a dnes. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2018, 32(2), 127-139. ISSN 1211-6068.
 7. ŘEPA, T.: Příklady rané komunistické propagandy zaměřené na problematiku banderovců. In: Marek Syrný (ed.): Slovensko a Európa v roku 1948. Banská Bystrica: Muzeum SNP ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a VHÚ v Bratislavě, 2018, s. 133-142. ISBN 978-80-89514-56-47.
 8. ŘEPA, T.: Československý vojenský odboj na Západě během druhé světové války. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, 123 s. ISBN 978-80-7582-108-98.
 9. ŘEPA, T.: The Ethnic Displacements of Ukrainians and Ruthenians in Eastern Europe after the End of the Second World War and Their Influence on the UPA and OUN Movements. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2019, 23(1), 195-211. ISSN 1453-93069.
 10. ŘEPA, T.: Burlakův útěk z vězení a případ podplukovníka Michala Lukáče. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2019, 33(1), 41-48. ISSN 1211-60680.
 11. ŘEPA, T.: Banderovci v Československu 1945-1947. Vybrané politické a vojenské aspekty. Securitas Imperii, 2019, 34(1), 118-144. ISSN 1804-16121.
 12. ŘEPA, T.: Burlak – velitel sotně UPA, jeho život a boj. In: Michal Šmigeľ (ed.): Ozbrojený protikomunistický odpor v krajinách strednej a východnej Európy (1944 – 1953). Banská Bystrica: Belianum – Vydavatelství Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, 2019, s. 369-382. ISBN 978-80-557-1643-52.
 13. ŘEPA, T.: Podkarpatská Rus 1939 – vyhlášení Karpatské Ukrajiny. In: Marek Syrný (ed.): 1939 Rok zlomu. Banská Bystrica: Muzeum SNP v Banské Bystrici ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR Praha, 2019, s. 179-189. ISBN 978-80-89514-70-03.
 14. ŘEPA, T.: Banderovci – Politické souvislosti, následky zneužití komunistickou propagandou, návaznost na hybridní konflikt v současnosti. Praha: Academia, 2019. 364 s. Edice 1938-1953, svazek 20. ISBN 978-80-200-2998-04.
 15. ŘEPA, T.: Maršál Ney – Nejstatečnější ze statečných (1. díl). Brno: Československá napoleonská společnost, 2020, 5 s. ISSN 1213-69995.
 16. ŘEPA, T.: Maršál Ney – Nejstatečnější ze statečných (2. díl). Brno: Československá napoleonská společnost, 2020, 12 s. ISSN 1213-69996.
 17. ŘEPA, T.: Louis-Nicolas Davout – vojevůdce s přezdívkou „železný maršál“. Brno: Československá napoleonská společnost, 2020, 18 s. ISSN 1213-69997.
 18. ŘEPA, T.: Ukrajinská menšina v meziválečném Československu – politické, bezpečnostní a vojenské aspekty. In: Roman Drozd a Bohdan Halczak (eds.): Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków. Warszawa – Slupsk: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Slupsku, 2020, s. 443-457. ISBN 978-83-956444-0-58.
 19. ŘEPA, T.: Vojenská prezenční služba. In: Karel Schelle a Jaromír Tauchen (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2020, s. 673-681. ISBN 978-80-7380-802-09.
 20. ŘEPA, T.: Vojenská ústřední správa (od roku 1918). In: Karel Schelle a Jaromír Tauchen (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2020, s. 673-681. ISBN 978-80-7380-802-00.
 21. ŘEPA, T.: Zákon branný (č. 193/1920 Sb.). In: Karel Schelle a Jaromír Tauchen (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2020, s. 453-455. ISBN 978-80-7380-812-91.
 22. ŘEPA, T.: Zákon branný (č. 92/1949 Sb.). In: Karel Schelle a Jaromír Tauchen (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, s.r.o., 2020, s. 455-457. ISBN 978-80-7380-812-92.
 23. ŘEPA, T.: Střet na Maguře 5. srpna 1947. Boj československé armády s Burlakovou jednotkou Ukrajinské povstalecké armády. In: Aleš Binar a kol. (ed.): Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, s. 261-274. ISBN 978-80-7582-353-33.
 24. ŘEPA, T.: Vojenská a politická konsolidace území Podkarpatské Rusi jako součásti nově vzniklého Československa v roce 1919. In: Peter Kovaľ a Peter Švorc (eds.): Rok 1919 a Československo. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Filozofická fakulta, 2020, s. 241-248. ISBN 978-80-555-2527-34.