Katedra teorie vojenství

Stanislav Polnar

Podplukovník Stanislav Polnar se narodil v roce 1976. Vystudoval právo, právní vědu, informační studia, knihovnictví a historické vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a Fakultě humanitných vied UNIZA v Žilině. Od roku 2003 působil v rámci Vojenské policie a Právní služby Armády České republiky na různých stupních velení a řízení až do stupně Generálního štábu Armády České republiky. V letech 2015 až 2016 byl služebně zařazen v zahraniční operaci NATO Resolute Support v Afghánistánu na pozici právního poradce velitele a tiskového mluvčího. Odborně se věnuje vývoji československého myšlení o válce, právněhistorickým aspektům činnosti ozbrojených sil, problematice soudobých vojenských operací a otázkám mezinárodní bezpečnosti. Je členem Evropské společnosti pro právní dějiny.

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

 1. Polnar, S.: Komunistická justice a třídní boj. In: Právněhistorické studie, 46/2, str. 223–225.

 2. Polnar, S.: Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989 – právněhistorický pohled. In: Právněhistorické studie, 44/2, s. 62-81.

 3. Polnar, S.: Zběhnutí do ciziny příslušníků československé armády a jeho vyšetřování v letech 1948 – 1989. In: Právněhistorické studie, 46/1, s. 110-143.

 4. Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945 – 1949/editor Jiří Friedl. 1. vyd. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2011. 623 s. ISBN 978-80-7286-194-1. recenze

 5. Polnar, S.: Právní úprava branné výchovy v socialistickém Československu. In: Rok 1989 ako medzník vo vývoji štátu a práva. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluver SR s. r. o., 2020, roč. 5. str. 67-75. ISBN 978-80-571-0173-4.

 6. Polnar, S.: Ochrana československé hranice – přežitek či inspirace? In: Konference 100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti v Luhačovicích (sborník příspěvků). 1. vyd. Častohostice: Masarykova vlastenecká jednota, z. s., 2019, str. 144-148. ISBN 978-80-270-5922-5.

 7. Polnar, S.: Nedovolené opuštění republiky v kontextu bezpečnostního práva. In: Securitas Imperii, 34 (01/2019), str. 224-253. ISSN 1804-1612.

 8. Polnar, S.: Francouzská vojenská mise a počátky československého myšlení o válce. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 33 (01/2019), str. 13-20. ISSN 1211-6068.

 9. Polnar, S.: Československé strategické a doktrinální myšlení mezi lety 1945 a 1948. In: Vojenská história 4/2019, str. 137-150. ISSN 1335-3314.

 10. Polnar, S.: Politické a právní základy československé branné moci 1918-1938. In: Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, str. 361-375. ISBN 978-80-7380-749-8.

 11. Polnar, S.: Mechanismus přípravy československých politických procesů s vojáky po roce 1948. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 32 (02/2018), str. 110-126. ISSN 1211-6068.

 12. Polnar, S. – Prokop, B.: Československé reflexe v myšlení o válce od „Srpna 68“ po vstup do NATO. In: Vojenská história, 24 (2/2020), s. 116-138. ISSN 1335-3314.

 13. Staněk, J. – Zachariáš, P. – Galatík, V. – Pikner, I. – Polnar, S. – Žilinčík, S.: Ozbrojené síly. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7582-135-5.

 14. Polnar, S.: Právní a materiální zabezpečení československé branné moci 1918-1938. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 92-110. ISBN 978-80-7380-770-2.

 15. Polnar, S. – Prokop, B.: „Memorandum 68“ v kontextu československého strategického myšlení 60. let. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 33 (02/2019), str. 129-145, ISSN 1211-6068.

 16. Polnar, S. – Žilinčík, S. – Galatík, V. – Pikner, I. – Staněk, J. – Zachariáš, P.: Války, ozbrojené konflikty a dopady na občanskou společnost. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 60 s. ISBN 978-80-7582-136-2.

 17. Polnar, S. – Prokop, B.: Reforma československého vojenského myšlení a rok 1968. In: Vojenské rozhledy, 2020, 61 (mimořádné číslo), s. 86-102. ISSN 1210-3292.

 18. Polnar, S.: Sovětizace československého myšlení o válce po únoru roku 1948. In: Slezský sborník, 2020, 118 (1), s. 85-104. ISSN 0037-6833.

 19. Polnar, S.: Strategické vzestupy a pády Emanuela Moravce. In: Binar, S. a kol.: Ozbrojené síly a československý stát. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 187-198. ISBN 978-80-7582-353-3.

 20. Polnar, S.: Použití zbraně na československých hranicích 1918–1989. In: Vojáček, L., Salák, P., Valdhans, J. (eds.). Dny práva 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 12., Část V., s. 128-144. ISBN 978-80-210-9701-8.

 21. Polnar, S.: Investigation and Political Processes with Soldiers in Czechoslovakia (1948–1989). In: Czech-polish historical and pedagogical journal, 2020, 12(1), s. 108-123. ISSN 1803-6546.

 22. Polnar, S. – Pikner, I. – Staněk, J. – Zachariáš, P. – Žilinčík, S.: Zkušenosti z válek a konfliktů I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021, 91 s. ISBN 978-80-7582-358-8.

 23. Polnar, S.: Československé válečné plány 1918 až 1992 a jejich vývoj. In: Vojenská história, 2021, 25 (2), s. 44-76. ISSN 1335-3314.

 24. Polnar, S. – Prokop, B.: Babrak Karmal v Československu a počátky afghánské války. In: Historica Olomucensia, Sborník prací historických L, 2021, L(60-2021), s. 177-201. ISSN 1803-9561.

 25. Polnar, S.: Právní a doktrinální okolnosti vzniku vládního vojska. In: Slezský sborník, 2021, 119(1), s. 65-78. ISSN 0037-6833.

 26. Polnar, S.: Československé bezpečnostní složky a pátrání po materiálech Třetí říše. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2020, 18(1), s. 13-41. ISSN 2336-1387.

 27. Polnar, S.: Anotace k: Fidler, Jiří: Kronika republiky 1918 – 1968. Praha: Ottovo nakladatelství, 2020. 320 s. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 34 (02/2020), str. 160-161, ISSN 1211-6068.

 28. Polnar, S.: Orgány vyšetřování protistátní trestné činnosti vojenských osob po roce 1948. In: Tauchen, J. (ed.). Protistátní trestné činy včera a dnes: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 170-194. ISBN 978-80-210-9975-3.

 29. Polnar, S.: Souvislosti bezpečnostní a vojskové ochrany československých hranic v letech 1918 až 1989. In: Kolář, O. (ed.). Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. Opava: Slezské zemské muzeum Opava, 2021, s. 217-243. ISBN 978-80-87789-79-7.

 30. Polnar, S.: Vojenská doktrína z března 1991 a zánik Československa. In: Polnar, S.,  Řepa, T. a kol. Ozbrojené síly a československý stát II. Brno: Univerzita obrany, 2021, s. 209-228. ISBN 978-80-7582-434-9.

 31. Polnar, S.: Vojenská profese, vědeckotechnická revoluce a Memorandum 68. In: Historica Olomucensia, Sborník prací historických LI, 2021, LI(61-2021), s. 207-229. ISSN 1803-9561.

 32. Polnar, S.: Ostrava-Mošnov 1991 aneb výbušné hledání tajemné substance. In: Historie a vojenství, 2022, LXXI(3), s. 4-25. ISSN 0018-2583.

 33. Polnar, S.: Vývoj československého a českého strategického myšlení 1918-1999. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2022, 100 s. ISBN 978-80-7582-170-6.

 34. Polnar, S.: The Evolution of Czechoslovak Defence Planning, 1918-1992. In: British Journal for Military History, 2022, Volume 8 (Issue 3), pp. 128-151. ISSN 2057-0422.

 35. Polnar, S.: Vítězslav Gardavský (1923–1978) – vojenský reformátor, filozof a spisovatel. In: Historica Olomucensia, Časopis pro dějiny střední Evropy, 2022, Volume 63, s. 135-146. ISSN 1803-9561.

 36. Polnar, S.: JUDr. Jan Karlík (1895 – 1944). Zapomenutá osobnost československé vojenské vědy. In: Paginae Historiae, 2023, Svazek 31(1), s. 41-61. ISSN 1211-9768.

 37. Polnar, S.: Generál Václav Prchlík (1922-1983): klíčová osobnost vojenské reformy pražského jara. In: Paměť a dějiny, 2023, Svazek 17 (2), s. 16-29. ISSN 1802-8241.

 38. Polnar, S.: Generál Radovan Procházka (1927-2020) – odbojář, disident a reformátor bezpečnostního sektoru. In: Historie a vojenství, 2023, LXXII(2), s. 78-89. ISSN 0018-2583.

 39. Torkar, B. – Polnar, S.: The Impact of the 1968 Prague Spring on Czechoslovak and Yugoslav Military Doctrines. In: Acta Histriae, 2023, 31(2), pp. 307-332. ISSN 2591-1767.

 40. Polnar, S.: Akce JAVOR. Skladování sovětské jaderné munice v Československu po roce 1965. In: Historie a vojenství, 2023, LXXII(4), s. 4-25. ISSN 0018-2583.

 41. Polnar, S.: K otázce vojenského významu československé hranice. In: Ondřej Kolář (ed.): Pohraniční regiony Československa 1918 – 1989. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2023, s. 39-68. ISBN 978-80-87789-96-4.

 42. Polnar, S.: Vývoj a proměny československého strategického myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2023. 210 s. ISBN 978-80-7582-293-2.

 43. Polnar, S.: Jan Karlík. In: Schelle, K., Tauchen, J., Horák, O., Kolumber, D. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; KEY Publishing s.r.o., 2024, s. 94-97. ISBN 978-80-7380-926-3.

 44. Polnar, S.: Josef Lepšík. In: Schelle, K., Tauchen, J., Horák, O., Kolumber, D. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; KEY Publishing s.r.o., 2024, s. 342-344. ISBN 978-80-7380-926-3.

 45. Polnar, S.: Luděk Matyska. In: Schelle, K., Tauchen, J., Horák, O., Kolumber, D. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. Plzeň; Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; KEY Publishing s.r.o., 2024, s. 452-455. ISBN 978-80-7380-926-3.

 46. Polnar, S.: Soviet nuclear munitions in Czechoslovakia: 1965-1991. In: British Journal for Military History, 2024, Volume 10 (Issue I), pp. 173-191. ISSN 2057-0422.