Katedra teorie vojenství

Ozbrojené síly a československý stát

Katedra teorie vojenství

Fakulty vojenského leadershipu

Univerzity obrany v Brně

ve spolupráci se spolkem

CONDITIO HUMANA

si Vás dovoluje pozvat na šestý ročník mezinárodní vědecké konference

OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT

Konference se uskuteční ve dnech

17. a 18. září 2024

na Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

a bude věnována tématu

RUSKÉ A SOVĚTSKÉ OZBROJENÉ SÍLY NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA (1914 AŽ 1991)

Jednotlivé sekce jsou následující:

Vojenské operace ruských a sovětských vojsk na území Československa

Vojenští diplomaté, přidělenci a poradci v Československu

Vztahy mezi civilním obyvatelstvem a příslušníky sovětských vojsk

Místa spjatá s přítomností ruských a sovětských vojsk (posádky, památníky a hroby)

Odsun sovětských vojsk a následky jejich pobytu

Mýtus osvoboditelské role Rudé armády a jeho proměny

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina

Konference si stanovuje za cíl předložit nové výsledky bádání k přítomnosti ruských a sovětských ozbrojených sil na území Československa, a to v širokém časovém rámci, který zahrnuje celé 20. století. Od okamžiku, kdy ruská armáda na počátku první světové války pronikla na Slovensko, nacházela se v určitých obdobích ruská a později sovětská vojska v Československu. Obzvláště po roce 1935, kdy došlo k navázání spolupráce především v oblasti zpravodajství, a po roce 1944, kdy se sovětské síly probily do střední Evropy. Specifických forem nabývala přítomnost sovětských vojáků po únoru 1948 a zejména po srpnu 1968, kdy se z nich stali příslušníci okupačního vojska. Po druhé světové válce byl šířen mýtus o osvoboditelské roli Rudé armády. Ten však byl často narušován incidenty mezi sovětskými vojáky a civilním obyvatelstvem a významné trhliny dostal především po okupaci Československa. I proto, když sovětská vojska v roce 1991 zemi opustila, stalo se tak bez jakéhokoliv sentimentu.

Očekávaným výstupem ze setkání bude kolektivní monografie (orientační datum vydání kolem poloviny roku 2025).

Organizační výbor

Doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.; doc. PhDr. Jiří FRIEDL, Ph.D., DSc.; pplk. JUDr. PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et Ph.D..

Vědecký výbor

Doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.; PhDr. Pavel KREISINGER, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci); PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D.

Informace pro zájemce o účast

Kontakt a informace

doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.

ales.binar@unob.cz    +420 973 443 183    +420 721 872 119

Termíny

Pro zaslání PŘÍHLÁŠKY na konferenci a anotace příspěvku

30. června 2024

Pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie

31. října 2024

Vyplněnou přihlášku na konferenci zašlete elektronicky na e-mailovou adresu doc. Mgr. Aleše Binara, Ph.D. (ales.binar@unob.cz).

Konferenční poplatek

550,- Kč/22,- EUR               č. účtu

2900265804/2010

IBAN CZ24 2010 0000 0029 0026 5804

Platba po přijetí příspěvku

do 31. srpna 2024

Poplatek zahrnuje pořadatelské výdaje, společný oběd a pohoštění.

Pokyny pro autory příspěvků

Délka příspěvku ať činí maximálně 25 normostran (cca 45 000 znaků včetně mezer). Rukopisy zasílejte elektronicky ve formátu MS Word (.doc/.docx) Obsahuje-li text obrázky, zašlete je samostatně ve formátu .jpeg. Pokud příspěvek obsahuje tabulky, vyveďte je pomocí funkce vložit tabulku. Formátování je následující: písmo Times New Roman, velikost 12 bodů; řádkování 1,5; odsazení od všech čtyř okrajů stránky velikosti A4 ať činí 2,5 cm.

Struktura příspěvku ať je následující:

Název

Jméno autora

Anotace v anglickém jazyce

Klíčová slova v anglickém jazyce

Vlastní text (úvod – stať – závěr)

Resumé v anglickém jazyce

Informace o autorovi: v rozsahu do pěti vět v podobě Jméno, příjmení, tituly (rok narození), volný text.

Poznámkový aparát vkládejte formou průběžně číslovaných poznámek na konci každé stránky; citační úzus:

První výskyt:

Monografie:

Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ, Název monografie. Podtitul. Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo strany).

Studie ve sborníku:

Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ, Název studie. In: Jméno Příjmení – Jméno Příjmení (edd.), Název sborníku. Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo strany).

Studie v periodiku:

Jméno Příjmení, Název studie. Název periodika rok vydání, č. (číslo), s. (číslo strany).

Archivní zdroj:

Název archivu, f. (fond) Název fondu, specifikace uložení – Označení písemnosti;

(respektive dle zavedeného způsobu příslušných archivních institucí).

Denní tisk:

Jméno Příjmení (autorská zkratka), Název článku. Název periodika, datum, s. (číslo strany).

Webová stránka:

plnawebovaadresa (cit. DD.MM.RRRR).

Opakovaný výskyt:

J. PŘÍJMENÍ, Zkrácený název, s. (číslo strany).