Katedra teorie vojenství

Jiří Friedl

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc vystudoval obor „Historie s rozšířenou výukou jazyků“ na Slezské univerzitě v Opavě, kde také úspěšně zakončil doktorské studium (2004) a habilitoval se (2009). V roce 2014 mu Akademie věd České republiky na základě obhajoby disertační práce „Češi a Poláci na Těšínsku v letech 1945-1948“ udělila vědeckou hodnost DSc. (doktor věd).
Odborně se zaměřuje na historii střední a východní Evropy ve 20. století, zejména pak Polska a česko/československo-polských vztahů, polské menšiny na Těšínsku a dějiny migrací.
Na tato témata publikoval množství vědeckých prací v České republice i v zahraničí (publikační činnost viz zde) a za své výzkumy získal řadu prestižních ocenění (např. Prémie O. Wichterleho, bronzový Záslužný kříž Polské republiky, Cena W. Felczaka a H. Wereszyckého). Je členem redakčních rad Slovanského přehledu a Slezského sborníku, externě přednáší na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je také členem oborové rady doktorského studia v oboru „Historie“ na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.