Katedra teorie vojenství

Jana Pupíková

Ing. Jana Pupíková, Ph.D., se narodila v roce 1986 v Rýmařově. V roce 2010 vystudovala bakalářský obor Havarijní plánování a krizové řízení a v roce 2012 magisterský obor Bezpečnostní plánování na Katedře ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na téže katedře následně zahájila studium doktorského studijního oboru Požární ochrana a bezpečnost, které dokončila v roce 2016. V témže roce také působila na Katedře bezpečnostních služeb Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava jako vědecký pracovník, v letech 2017-2019 pak jako akademický pracovník, tajemník vědy a výzkumu, a preventista BOZP pro pracoviště. Podílela se na řešení projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra a projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci svého pracoviště. Od roku 2019 působí jako pedagogický a vědecký pracovník na Katedře bezpečnosti a práva vysoké školy Ambis. V roce 2022 se stala akademickým pracovníkem Skupiny krizového řízení na Katedře teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. V rámci své výzkumné činnosti se věnuje zejména problematice ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti státu.

Publikace:

POLCAROVÁ, Eliška, PUPÍKOVÁ, Jana. Analysis of Socially Vulnerable Communities and Factors Affecting Their Safety and Resilience in Disaster Risk Reduction. Sustainability. Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022, roč. 14, č. 18, s. 1-15. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su141811380.

POLCAROVÁ, Eliška, PUPÍKOVÁ, Jana. Building Community Resilience in the Czech Legislation. In Irena Tušer, Šárka Hošková-Mayerová. Trends and Future Directions in Security and Emergency Management. 1. vyd. Cham: Springer, 2022. s. 131-144. Lecture Notes in Networks and Systems, Volume 257. ISBN 978-3-030-88906-7. doi:10.1007/978-3-030-88907-4.

LICHOROBIEC, Stanislav, PUPÍKOVÁ, Jana. Development of a water spout for the active extinguishing of the focus of an intense flame. TRANSACTIONS of the VSB – Technical University of Ostrava, Safety Engineering Series. Ostrava: VŠB-TUO, 2017, roč. 12, č. 2, s. 44-51. ISSN 1805-3238. doi:10.1515/tvsbses-2017-0013.

ŘEHÁK, David, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, ml., HEGAR, Jaroslav, MYNARZ, Miroslav, ŠTRUBLÍK, Martin, PUPÍKOVÁ, Jana. Metodika pro výstavbu chráněných prostorů ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TUO, 2015. 22 s. Ev. č.: CERO 7/2015

ŘEHÁK, David, PUPÍKOVÁ, Jana. Ukrytí obyvatelstva v České republice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. 79 s. ISBN 978-80-7385-152-1