Katedra teorie vojenství

Ivo Pikner

Doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D., plk. gšt. v. z., narozen 1963. V roce 1986 dokončil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. V letech 1986–1994 vykonával funkci náčelníka automobilní služby útvaru. Od roku 1995 do roku 2003 působil na katedře vojenského zpravodajství a elektronického boje Vojenské akademie v Brně. Od roku 2003 zařazen jako odborný asistent skupiny studií vojenství a vojenského umění Ústavu strategických studií. V roce 2006 se zúčastnil vojenské mise EU ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny, a to ve funkci náčelníka sekce operačního plánováni CJ5 HQ EUFOR v Sarajevu. V období 2007 až 2008 byl zástupcem ředitele Ústavu strategických studií Univerzity obrany v Brně. Od vzniku Ústavu strategických a obranných studií UO v roce 2008 byl vedoucím Oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil. V období 2010 až 2014 působil jako vedoucí vědecký pracovník Katedry celoživotního vzdělávání FEM UO. Od 1. 9. 2014 vykonává funkci vedoucího katedry vojenského umění na Fakultě vojenského leadershipu. Od 1. 2. 2018 působí ve funkci děkana.

Absolvent Praporního velitelského kurzu vojenského zpravodajství a elektronického boje (1996), brigádního štábního kurzu vojenského zpravodajství a elektronického boje (2003) a 23. Kurzu generálního štábu (2010) na Univerzitě obrany v Brně. V roce 2001 vykonal v rámci doktorského studia tříměsíční stáž na Royal Military College of Science v Anglii (2001) a v roce 2008 obhájil disertační práci na téma „Zbraňové systémy pozemních sil v budoucích operacích“. V letech 2006-2010 se podílel jako člen pracovního týmu NATO RTO/Panel SAS -060 na zpracování dlouhodobé vědecké studie „Joint Operations 2030“. V současnosti je členem pracovního týmu NATO RTO/Panel SAS -096 „Key Performance Indicators in Measuring Military Outputs“. V rámci obranného výzkumu byl hlavním řešitelem projektu OPERKON, jehož výstupem je certifikovaná „Metodika tvorby operačních koncepcí“ a „Návrh operační koncepce AČR pro budoucí operace“. V roce 2017 habilitoval ve studijním oboru Vojenský management (téma habilitační práce „Tvorba operačních koncepcí v ozbrojených silách“) a získal vědecko-pedagogický titul docent.

Je členem redakční rady časopisu Obrana a strategie. Zabývá se charakteristikami a tendencemi vývoje vojenství a vojenského umění se zaměřením na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil. Řeší problematiku rozvoje a použití ozbrojených sil v budoucích operacích a jejich dopad na tvorbu koncepčních dokumentů. Je autorem a spoluautorem cca 40 odborných publikací a článků z toho 11 publikací v zahraničí. ​

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE A ČLÁNKY

 1. PIKNER, I. Vysoce přesné zbraně a eliminace vedlejších škod. In Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada A, 2003, č. 2, 15 s. ISSN 1211-1031.
 2. PIKNER, I. Vojenskostrategické dokumenty Ruské federace. In Vojenská strategie. Praha: PIC MO, 2008, s. 146-156, ISBN 978-80-7278-475-2.
 3. PIKNER, I., HORÁK, O. Trendy ve vývoji speciálních sil. Dílčí studie S-2-025. Brno Ústav strategických studií, 2003.
 4. PIKNER, I. Trendy ve způsobech společného použití pozemních a vzdušných sil včetně systému jejich zabezpečení s důrazem na speciální síly. Studie S-2-030. Brno: Ústav strategických studií, 2003.
 5. PIKNER, I. člen kolektivu. Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025. Praha: AVIS, 2005, ISBN 80-7278-303-3.
 6. PIKNER, I., HREBÍČEK, M., KRÁSNÝ, A. Charakteristika vojenských operací, operačních požadavků a vlivů technického pokroku ve vojenství do roku 2015 (2025). Výzkumná zpráva. Brno: ÚSS. 2004. 129s.
 7. PIKNER, I. Prostředí NEC a vysoce přesné zbraně. In Sborník z konference „Velení a řízení v prostředí NEC“. Brno, Univerzita obrany, Diskusní příspěvek, 2005, s. 90-92.
 8. PIKNER, I. ONDŘEJKA, J. Minulost, přítomnost a budoucnost boje v urbanizovaných oblastech. Vojenské rozhledy, 2004, č. 3., s. 136-148.
 9. PIKNER, Ivo. Použití zbraňových systémů v bojové činnosti a stabilizaci Iráku. In Postkonfliktní stabilizace – příklad Iráku: odborná publikace. Editor V. Galatík. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 65-72. ISBN 978-80-7231-249-8.
 10. PIKNER, I. Predikce vývoje obranných zdrojů a technologií – Predikce vývoje perspektivních technologií a tvorba materiálních zdrojů. In Principy obrany České republiky „2030“. 1. vyd. Brno: Ústav strategických studií Univerzity obrany, s. 41-47. ISBN 978-80-7231-513-0.
 11. PIKNER, I. Zaangažowanie sil wojskowych Unii Europejskiej w Bosni i Hercegowvinie. In Europejskij protektorat? – Bosnia i Hercegovina w perspektywie srodkowoeuropejskiej. 1. vyd. Polsko: Polski Institut Spraw Miedzynarodowych, Warszawa, s. 99-108. ISBN 978-83-89607-44-7.
 12. PIKNER, I., HREBÍČEK, M. Perspektivy použití AČR a dělostřelectva AČR v budoucích operacích. In Sborník z konference dělostřelectva „Perspektivy použití dělostřelectva v konfliktech“. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 24-33. ISBN 978-80-7231-235-1.
 13. PIKNER, I. Zbraňové systémy pozemních sil v budoucích operacích. [Disertační práce]. Brno: Univerzita obrany, 2008. 108 s.
 14. PIKNER, I. Trendy v použití zbraňových systémů v současných operacích. In Sborník z odborného semináře Vývojové trendy v naplňování operačních schopností a podíl perspektivních technologií ve vyzbrojování zbrojními systémy. Brno: ÚSOS UO Brno, 2008, s. 116-125. ISBN 978-80-7231-522-2.
 15. PIKNER, Ivo. New Approaches To The Development And Employment Of The UAV. In: 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, AEROSPACE AND SCIENCES: ICNPAA 2012 . Vienna, Austria: American Institute of Physics, 2012, p. 752-757. ISSN 1551-7616. ISBN 978-0-7354-1105-0.
 16. PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil; KRČMÁŘ, Miroslav. How to create and develop capstone and operational concepts for future operations and why. The 18th International Conference – The Knowledge-Based Organization 2012, 2012, vol. 1, no. 6/2012, p. 98-101. ISSN 1843-6722.
 17. PIKNER, Ivo; SPIŠÁK, Ján. NEW APPROACHES TO COMMAND AND CONTROL: AJP-5 AND COPD. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2013. Brno: Univerzita obrany, 2013, p. 1183 – 1190. ISBN 978-80-7231-918-3.
 18. PIKNER, Ivo; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; ZŮNA, Pavel. Military Operating Concepts Development. Belgie: SHOPMYBOOK, Peleman Industries NV, Rijksweg 7, 2870, Puurs, Belgium, 2013, 88 p. ISBN 978-16-1627-370-5.
 19. PIKNER, Ivo; ZŮNA, Pavel; SPIŠÁK, Ján; GALATÍK, Vlastimil; KUBEŠA, Milan; KRČMÁŘ, Miroslav; DUBEC, Radek; ČEP, David; FRANK, Libor. Operační koncepce: Přístupy a postupy. Praha: Powerprint s. r. o., Praha, 2012, 96 s. ISBN 978-80-87415-68-9.
 20. PIKNER, I. DYČKA, L.. Operační koncepce a použití ozbrojených sil v budoucích operacích. Vojenské rozhledy, 2014, sv. 23, č. 1, s. 81-89. ISSN 2336-2995.​