Katedra teorie vojenství

František Hanzlík

Narozen v roce 1954. V letech 1969-1973 absolvoval studium na Vojenské střední odborné škole raketového vojska a dělostřelectva v Martině. Od roku 1973 do roku 1974 působil u vojenského útvaru v Mariánských Lázních.
 

Po absolvování Vojenské politické akademie v Bratislavě v roce 1977 působil u Výcvikového dělostřeleckého střediska raketového vojska a dělostřelectva v Hranicích na Moravě. Od 1981 do září 2004 pracoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 2004 působí na Univerzitě obrany v Brně.

Disertační práci na téma „Formování důstojnického sboru československé armády v letech 1945-1948″ obhájil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1992. Na téže fakultě obhájil v roce 1997 habilitační práci na téma: „Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moci v českých zemích v letech 1945–1948″. Dnem 1. dubna 1997 byl jmenován docentem pro obor české a slovenské dějiny. 

V letech 1996-1998 absolvoval dvouleté specializační studium Sociální politika a personální řízení na Právnické fakultě Karlovy univerzity. V roce 2004 obhájil na Filozofické fakultě UP v Olomouci rigorózní práci na téma „Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc v letech 1945-1950.“ Profesorské řízení ukončil v roce 2012 na Slezské univerzitě v Opavě. Dnem 11. 6. 2013 byl prezidentem republiky jmenován profesorem v oboru historie se zaměřením na české a slovenské dějiny.

V letech 1997-2012 působil externě na Filozofické fakultě MU v Brně. Je členem vědeckých rad Univerzity obrany a Fakulty vojenského leaderschipu a členem oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro obor české dějiny.

 

Zaměření vědecké práce:

Zabývá se československými dějinami 20. století se specializací na období 1. světové války, 2. světové války a vývoj v letech 1945-195. Dlouhodobě se v​​​ěnuje problematice působení tajných služeb v zápase o politickou moc v Československu v poválečném období.

NEJVÝZNAMĚJŠÍ PUBLIKACE

Vědecké monografie

 1. Hanzlík, F. Únor výsledek nerovného zápasu. 1. vyd. Praha: Prewon, 1997. ISBN 80-238-1816-3. 253 s.

 2. Hanzlík, F., Pospíšil, J. Soumrak demokracie. 1. vyd. Vizovice: Lípa – A. J. Rychlík, 2000. ISBN 80-86093-43-3. 208 s. (podíl 70%).

 3. Hanzlík, F., Bejček, E. Voják se srdcem bohéma. 1. vyd. Vizovice: Lípa-A. J. Rychlík, 2002. ISBN. 80-86093-63-8. 205 s. (podíl 70%).

 4. Hanzlík, F. Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc v letech 1945-1948. Praha: Themis, 2003. ISBN 80-7312-028-3. 360 s.

 5. Hanzlík, F. Případ kpt. Adolf Püchler (svědectví agenta kpt. Adolfa Püchlera  o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946–1947). 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR 2006. (Svědectví) ISBN 80-86621-21-9. 375 s.

 6. Hanzlík, F., Vondrášek, V. Armáda v zápase o politickou moc v letech l945–1948. 1. vyd. Praha: AVIS MO, 2006. ISBN 80-7278-356-4. 399 s. (podíl 50%).

 7.  Hanzlík, F., Konečný, K. Čs. vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-681-6. 136 s. (podíl 50%).

 8. Hanzlík, F. Krajané a čs. zahraniční odboj 1938-1945. Praha: Ministerstvo obrany – PIC, 2010, ISBN 978-80-7278-532-2. 144 s.

 9. Hanzlík, F. Compatriots and Czechoslovak foreign resistance 1938-1945. Praha: Ministerstvo obrany – PIC, 2010. ISBN 978-80-7278-533-9. 144 s.

 10. HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. Praha: Nakladatelství Ostrov, 2011, 352 s. ISBN 978-80-86289-72-4.

 11. HANZLÍK, František. Vojenský exil a krajané v USA pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – OKP, 2012, 190 s. ISBN 978-80-7278-588-9.

 12. HANZLÍK, František. Military exile and compatriots in the USA for the restoration of democracy in Czechoslovakia after February 1948. Prague: Ministry of Defense of the Czech Republic – OKP, 2012, 190 p. ISBN 978-80-7278-602-2.

 13. HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel; POLLEY, Ivana. Czechoslovak Association of Legionnaires in Exile 1949–1989. Prague: Ministry of Defence of the Czech Republic – MHI Prague, 2013, 165 p. ISBN 978-80-7278-621-3.

 14. HANZLÍK, František; KONEČNÝ, Karel; POLLEY, Ivana. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989. Praha: Ministerstvo obrany České republiky-VHÚ Praha, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7278-620-6.

 15. HANZLÍK, František. Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945-1955. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 107 s. ISBN 978-80-87994-76-4. 


Kapitoly ve vědeckých monografiích

 

 1. Hanzlík, F., Pospíšil, Jar., Pospíšil Jan. Sluha dvou pánů. Vizovice: Lípa ‑ A. J. Rychlík, 1999. ISBN 80-86200-18-3. s. 9 – 33.

 2. Kol. autorů. Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově – historie a současnost, 1. vyd. Praha: AVIS MO, 2002, ISBN 80-7278-160-X, s. 58 – 83. (vedoucí autorského kolektivu)

 3. Hanzlík, F. Benešovy dekrety, odsun sudetských Němců a zápas o moc v poválečném Československu. In: Bez démonů minulosti. (Česko-německé vztahy v osudových okamžicích společné minulosti), 1. vyd. Praha: Rodiče, 2003. ISBN 80-86695-39-5. s. 246 – 260.

 4. Hanzlík, F. Voják – příklad Oskara Pejši. In: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. ISBN 80-7325-105-1. s. 287 – 299.

 5. Vondrášek, V., Hanzlík, F. Krajané v Americe a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany – AVIS, 2008. ISBN 978-80-7278-476-9. 143 s. (podíl 50%).

 6. Vondrášek, V., Hanzlík, F. Compatriots in the USA and the Establishment of the Czechoslovak Republic in documents and photogaphs. Praha: Ministerstvo obrany – AVIS, 2009. ISBN 978-80-7278-518-6. 144 s. (podíl 50%).

 7. Vondrášek, V., Hanzlík, F. Krajané v Americe a vznik ČSR v dokumentech a fotografiích. 2. upravené vyd. Praha: Ministerstvo obrany – AVIS, 2009. ISBN 978-80-7278-476-5. 143 s. (podíl 50%).

 8. Hanzlík, F. Reflexe vývoje situace v Československu v letech 1938-1939 mezi krajany v USA. In: PEJČOCH, I., PLACHÝ, J. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – PIC MO, 2010. ISBN 978-80-7278-529-2. s. 10-17.

 9. Hanzlík, F. Rexlexe vývoje událostí v Československu od září 1938 do 14. a 15. března 1939 mezi krajany v USA. In: Bystrický, V., Michela, M., Schvarc, M. Rozbitie alebo rozpad? Bratislava: Veda, 2010. ISBN 9788022411509. s. 374-383.

 10. HANZLÍK, František. Proč byl odvolán gen. Ludvík Svoboda z funkce ministra národní obrany v dubnu 1950?. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – OKP MO, 2011, s. 148-161. Od svobody k nesvobodě 1945-1956. 1. vydání. ISBN 978-80-7278-571-1.

 11. HANZLÍK, František. Česko-slovenský zahraniční odboj v USA (1914 – 1918) – český pohled. Prešov, Slovenská republika: Universum-EU, s.r.o., 2014, s. 88-117. Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). ISBN 978-80-89046-78-2.

 12. HANZLÍK, František. Akční výbory Národní fronty (1948). Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, s. 394-401. Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek A – Č. ISBN 978-80-7380-562-3.

 13. HANZLÍK, František. Krajané v USA a jejich pomoc čs. zahraniční akci v čele s T. G. Masarykem v roce 1914. Praha: Ministerstvo obrany České republiky-VHÚ Praha, 2015, s. 314-322. Léta do pole okovaná 1914. Proměny společnosti a státu ve válce. neuveden. ISBN 978-80-7278-663-3.

 14. HANZLÍK, František. Obranné zpravodajství v armádě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 643-649. Obranné zpravodajství v armádě. Encyklopedie českých právních dějin, díl IV., N-O. ISBN 978-80-7380-624-8.

 15. HANZLÍK, František. Kabinetní justice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 18-20. Kabinetní justice. Encyklopedie českých právních dějin, díl III., K-M. ISBN 978-80-7380-602-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další výsledky své badatelské činnosti publikoval ve více než padesáti studiích a statích zveřejněných doma i v zahraničí. Podílel se i na přípravě řady televizních dokumentů (mimo jiné – Šest dnů, které otřásly demokracií, některé díly cyklu Československo ve zvláštních službách a Tajné akce StB). Je autorem scénáře hodinového dokumentu o B. Reicinovi – Člověk a moc.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

V letech 2005 – 2008 Na vyžádání britské televizní stanice BBC realizoval archivní výzkum pro dokumentární pořad Cold war a působil jako odborný poradce ve spolupráci se zpravodajem ČT ve Velké Británii Ivanem Kytkou.

 

 Ukončené grantové a výzkumné projekty:

Hlavní řešitel:

 1. Projekt Grantové agentury ČR Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945 1948, reg. č. 409/03/1459 – 2003-2005.
 2. 2. Projekt Grantové agentury ČR Podíl čs. vojenské emigrace na úsilí o obnovu demokracie v Československu po únoru 1948, projekt GA ČR reg. č. reg. č. 409/06/0515 2006-2008.
 3. Řešitel dílčího vědeckého úkolu v rámci řešení grantového projektu obranného výzkumu Ministerstva obrany ČR Ekonomické souvislosti vstupu České republiky do NATO.
 
 
 

3. Dílčí vědecký úkol: Vztah armády a společnosti v historii a v současnosti – zpracována studie 34 s. Vyškov 2001.

 

Řešitel a garant řešení dílčích vědeckých úkolů v rámci výzkumného záměru FEM

 

4. Výzkumný záměr FEM 1998-2003. Řešení dílčího vědeckého úkolu části Vojenské dějiny – Osobnosti čs. zahraničního odboje za 2. světové války.

 

5. Výzkumný záměr FEM 2004-2008 Řešení dílčího vědeckého úkolu Vojenské dějiny – Perzekuce velitelského sboru armády po únoru 1948. Brno 2008.