Katedra teorie vojenství

Struktura

Docent Mgr. Aleš Binar, Ph.D., se narodil v roce 1983 v Opavě. V roce 2008 úspěšně dokončil magisterské studium na Slezské univerzitě ve studijním oboru Historie, v roce 2014 pak na téže univerzitě doktorské studium v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny a v roce 2021 i habilitační řízení. Do jeho odborného zájmu patří především československé vojenské dějiny v období druhé světové války a dále regionální dějiny Slezska a československo-polských vztahů ve 20. století.

Na Univerzitě obrany působí od roku 2010, kdy nastoupil jako akademický pracovník skupiny sociálních věd na Katedru řízení lidských zdrojů. Od roku 2014 je příslušníkem skupiny vojenské historie Katedry vojenského umění, respektive Katedry teorie vojenství. Od listopadu 2014 do ledna 2018 zastával funkci proděkana pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenského leadershipu.

Detailnější informace k jeho vědecké práci lze nalézt například na webových stránkách Academia.edu​.

Je ženatý a má tři děti.

PUBLIKACE

Odborné studie a vědecké monografie

BINAR, Aleš: Ziemia hulczyńska w dniach Monachium w roku 1938. In: GROCHALSKI, Stefan Marek – LIS, Michał (Edd.): Układ monachijski jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Opole: Uniwersytet Opolski, 2009, s. 163-167. ISBN 978-83-7395-354-3

BINAR, Aleš: Audiatur et altera pars. Účast německých jednotek v boji o Sokolovo v březnu 1943. In: Historie a vojenství 2014 (63), č. 3, s. 28-45. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Příslušníci ozbrojených sil z Hlučínska v letech 1939 až 1956. In: KUBÁTOVÁ, Helena a kol.: Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku. Praha: Slon, 2015, s. 289-296. ISBN 978-80-7419-190-9

BINAR, Aleš: „Erfahrungsbericht“ a jeho využití pro dějiny vojenství a vojenského umění (na příkladu okupace českých zemí 1938 a 1939). Ekonomika a management 2016, zvláštní číslo, s. 9-14. ISSN 1802-3975

BINAR, Aleš: Stanowisko Czechosłowacji wobec Polski w 1944 r. In: GRĄDZKA-REJAK, Martyna – GOLIK, Dawid: Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów. Kraków Akademia Ignatianum w Krakowie – Instytut Pamięci Narodowej 2016, s. 253-274. ISBN 978‑83‑7614‑267‑8

BINAR, Aleš: Hodnocení operačního nasazení Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru v písemnostech německé branné moci. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd 2018 (32 /2/), 84-96. ISSN 1211-6068

BINAR, Aleš: Hodnocení vojenské okupace českých zemí v březnu 1939 v dokumentech XIII. armádního sboru. Historie a vojenství 2018 (67), s. 4-27. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: The Defence Sector and Its Effect on National Security during Czechoslovak (Munich) Crisis 1938. War Studies University Scientific Quarterly 2018 (2 /111/), s. 71-84. ISSN 2543-6937

BINAR, Aleš: XIII. armádní sbor Wehrmachtu a okupace západních Čech na podzim 1938. In: Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018, s. 64-88. ISBN 978-80-7556-033-9

BINAR, Aleš: Pohledem protivníka. Informace německého vojenského zpravodajství o 1. československém armádním sboru v průběhu karpatsko-dukelské operace (září a říjen 1940). Historie a vojenství 2019 (68), č. 3, s. 32-45. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Ukrajina jako prostor utváření české (československé) vojenské tradice. In: DROZD, Roman – HALCZAK, Bohdan (Edd.): Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne. Warszawa – Słupsk: Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020, s. 458-472. ISBN 978-83-956444-05-5

BINAR, Aleš: Záměry vojenského využití československého opevnění německým velením na konci druhé světové války. In: Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, s. 243-251. ISBN 978-80-7582-353-3

BINAR, Aleš: Czechoslovakia’s Stance on the Polish Cause in 1944. In: GRĄDZKA-REJAK, Martyna – GOLIK, Dawid: Poland in 1944. The Perspective of Allies and Enemies. Warsaw-Cracow: Instytut Pamieci Narodowej, 2020, s. 269-280. ISBN 978-83-8098-220-8

BINAR, Aleš: Military Deployment of Czechoslovak Ground Forces in France in 1940. Voenno-istoryčnyj visnyk 2020, č. 2, s. 57-76. ISSN 2707-1383 

BINAR, Aleš: Armádní skupina „Heinrici“ a první fáze bitvy o Moravskou Ostravu (10. až 23. března 1945). Historica Olomucensia 2020, č. 58, s. 159-183. ISSN 1803-9561

BINAR, Aleš: Military Operations in the Osoblaha Region in Spring 1945. Slezský sborník 2020, č. 2, s. 80-103. ISSN 0037-6833

BINAR, Aleš: Střetnutí u Sokolova a bitva u Lenina. První bojová vystoupení československých a polských ozbrojených sil na východní frontě za druhé světové války. Historica Olomucensia 2021, č. 60, s. 143-160. ISSN 1803-9561

BINAR, Aleš: Československé a polské pozemní vojsko ve Francii před zahájením západního tažení (1939 a 1940). In: POLNAR, Stanislav – ŘEPA, Tomáš a kol.: Ozbrojené síly a československý stát II. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021, s. 71-90. ISBN 978-80-7582-434-9

BINAR, Aleš: Participation of Czechoslovaks in the Battle of Kiev 1941. Voenno-istoryčnyj visnyk 41, 2021, č. 3, s. 110-131. ISSN 2707-1383

BINAR, Aleš: Czechoslovaks and Poles in Royal Air Force During the Battle of Britain. Czech and Polish Pedagogical Journal 2021 (13), č. 1, s. 69-84. ISSN 2336-1654

BINAR, Aleš: Československé tanky v první fázi západního tažení 1940. Bučovice: Jakab Publishing 2022, 51 s. ISSN 2571-3639

Ediční činnost

BINAR, Aleš a kol.: Ozbrojené síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 451 s. ISBN 978-80-7582-353-3

Skripta

BINAR, Aleš: Československý vojenský odboj na východě za druhé světové války. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 125 s. ISBN 978-80-7582-137-9

BINAR, Aleš: Památné dny Ministerstva obrany České republiky. Brno: Univerzita obrny v Brně, 2020, 118 s. ISBN 978-80-7582-357-1

BINAR, Aleš: Dějiny vojenství a vojenského umění. I. Starověk, středověk a novověk. Brno: Univerzita obrany, 2022, 129 s. ISBN 978-80-7582-166-9

Ostatní texty

BINAR, Aleš: Bedřich Reicin: zločincem a obětí. Vojenské rozhledy 2011, č. 3, s. 167-171. ISSN 1210‑3292

BINAR, Aleš: Vůle vzdorovat. Historie a vojenství 60, 2011, č. 3, s. 133. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Joanna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!“ Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. Slezský sborník 2011, č. 3-4, s. 279-283. ISSN 0037-6833

BINAR, Aleš: Válečná očekávání a poválečná zklamání. Rozpaky nad knihou o formování poválečného Československa. Soudobé dějiny 19, 2012, č. 1, s. 124-129. ISSN 1210-7050

BINAR, Aleš: Jiří Friedl: Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945. Praha: Vojenský historický ústav 2015, 167 s. ISBN 978-80-7278-671-8. Historie a vojenství 65, 2016, č. 146-148. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Slovensko v sevření mocností. Historie a vojenství 67, 2018, č. 4, s. 134. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Konference o událostech roku 1939. Historie a vojenství 68, 2019, č. 4, s. 120. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš. Mezinárodní konference o vojenské službě „ve dvou uniformách“. Historie a vojenství 68, 2019, č. 3, s. 134-135. ISSN 0018-2583

BINAR, Aleš: Piotr M. Majewski: Bojovat, či ustoupit? Možnosti obrany Československa na podzim 1938. Historie a vojenství 2019, č. 2, s. 144-146. ISSN 0018-2583

Popularizační texty

BINAR, Aleš: Částečná mobilizace v květnu 1938. Národní osvobození 2018, č. 9-10, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Československá brigáda v bojích o Rudu a Bílou Cerekev (1943-1944). Národní osvobození 2018, č. 25-26, s. 12-13. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Hlučínský hraničářský pluk. In: Hlučínsko 8, 2018, č. 2, s. 10-13. ISSN 1804-6967

BINAR, Aleš: Hraničářský pluk 4 (15. srpen 1937-15. prosinec 1938). Národní osvobození 2018, č. 17-18, s. 10-11. ISSN 0862-9250

BINAR, Aleš: Sudetoněmecký Freikorps a jeho úloha v mnichovské krizi (září-říjen 1938). Národní osvobození 2018, č. 21-22, s. 12-13. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: 75. výročí vzniku tankové brigády. Národní osvobození 2019, č. 15-16, s. 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva o Dukelský průsmyk. 1. Národní osvobození 2019, č. 17-18, s. 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva o Dukelský průsmyk. 2. Národní osvobození 2019, č. 19-20, s. 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Boje u Žaškova. Národní osvobození 2019, č. 3-4, 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Do bojů s Němci i banderovci. Geneze tankového vojska v československé východní armádě za 2. světové války. Národní osvobození 2019, č. 7-8, s. 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Před 75 lety vznikl v SSSR 1. československý armádní sbor. Národní osvobození 2019, č. 9-10, s. 14-15. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva o Moravskou Ostravu 1945. 1. Národní osvobození 2020, č. 5-6, s. 7-8. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva o Moravskou Ostravu 1945. 2. Národní osvobození 2020, č. 7-8, s. 7-8. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva o Moravskou Ostravu 1945. 3. Národní osvobození 2020, č. 9-10, s. 7-8. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Dvojí opouštění. Válka revue 2020, č. 10, s. 36-37. ISSN 1804-0772

BINAR, Aleš: Mobilizace 23. září 1938. Památný den Ministerstva obrany České republiky. Listy Univerzity obrany 2020, č. 4, s. 30-31. MK ČR E 1

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 11. červen 1940. Čechoslováci na Marně. Národní osvobození 2020, č. 13-14, s. 6-7. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 2. 2. července 1917: Bitva u Zborova. Národní osvobození 2020, č. 15-16, s. 6-7. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 3. 14. července 1420: Bitva na Vítkově. Národní osvobození 2020, č. 17-18, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 4. 15. září 1940: Čs. letci v bitvě o Británii. Národní osvobození 2020, č. 19-20, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 5. 6. října 1944: Vstup na československé státní území. Národní osvobození 2020, č. 21-22, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 6. 24. října 1941: Obrana Tobrúku. Národní osvobození 2020, č. 23-24, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 7. 28. října 1944: Obléhání přístavu Dunkerque. Národní osvobození 2020, č. 25-26, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Sedmidenní válka roku 1919. 1. První válečný konflikt československého státu. Národní osvobození 2021, č. 1, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Sedmidenní válka roku 1919. 2. První válečný konflikt československého státu. Národní osvobození 2021, č. 2, s. 6-7. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Sedmdesáté výročí Vojenské technické akademie v Brně. Listy Univerzity obrany 2021, č. 1, s. 22-23. MK ČR E 1

BINAR, Aleš: Nejen Čechoslováci. Polské exilové vojsko ve Francii v letech 1939 a 1940. Národní osvobození 2021, č. 5-6, s. 9-10. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: „Polské Sokolovo“: Bitva u Lenina 1943. Národní osvobození 2021, č. 7-8, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 8. 9. května 1915: Bitva u Arrasu. Národní osvobození 2021, č. 9-10, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 9. 27. května 1942: Atentát na Reinharda Heydricha. Národní osvobození 2021, č. 11-12, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Operace Barbarossa. Počátek německo-sovětské války. Národní osvobození 2021, č. 13-14, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Reorganizace československého vojenského školství a vznik Vojenské technické akademie. Národní osvobození 2021, č. 15-16, s. 6-7. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 10. 21. září 1918: Bitva na kopci Doss Alto. Národní osvobození 2021, č. 17-18, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 11. 23. září 1938: Mobilizace československé armády. Národní osvobození 2021, č. 19-20, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Demobilizace československé armády 1938/1939. Národní osvobození 2021, č. 21-22, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Opomíjené vítězství. Československá brigáda v bitvě o Kyjev (1943). Národní osvobození 2021, č. 23-24, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Zapomenutá střetnutí. Československá brigáda u Vasilkova (1943). Národní osvobození 2021, č. 25-26, s. 10-11. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Průlom u Jasla 1945. Čs. dělostřelci a tankisté v sovětské generální ofenzívě. Národní osvobození 2022, č. 1, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Zřízení československého praporu v Buzuluku (1942). Osmdesáté výročí. Národní osvobození 2022, č. 2, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 12. 8. března 1943: Střetnutí u Sokolova. Národní osvobození 2022, č. 3, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Památné dny ministerstva obrany. 13. 10. března 1945: Zahájení moravsko-ostravské operace. Národní osvobození 2022, č. 4, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Československo-maďarská válka 1919. I. Slovenská otázka. Národní osvobození 2022, č. 5, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Československo-maďarská válka 1919. II. Vypuknutí války. Národní osvobození 2022, č. 6, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Československo-maďarská válka 1919. III. Vrchol a konec války. Národní osvobození 2022, č. 7, s. 4.5 ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Nájezd na Dieppe 19. srpna 1942 a účast československých letců. Národní osvobození 2022, č. 8, s. 4-5. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Bitva u Terronu 21. října 1918. Národní osvobození 2022, č. 9, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Smrt generála Vojtěcha Borise Luži. Národní osvobození 2022, č. 10, s. 3-4. ISSN 0231-8164

BINAR, Aleš: Nezdar Fridricha Veľkeho pri Mollwitzi napravila pruská disciplína

TÉMATA MIMO VOJENSTVÍ

Odborné studie a vědecké monografie

BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk: Kravaře v letech 1945 až 2008. Kravaře: Město Kravaře, 2009, 346 s. ISBN 978-80-86714-08-0

BINAR, Aleš – PLAČEK, Radim: Opava 1989 ve vzpomínkách. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009, 153 s. ISBN 978-80-7248-550-5

BINAR, Aleš: Administrativní urbanizace aneb „Vytvoření“ města. Kravaře po roce 1960. In: VACKOVÁ, Barbora – FERENČUHOVÁ, Slavomíra – GALČANOVÁ, Lucie (Edd.): Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum. Červený Kostelec – Brno: Pavel Mervart – Masarykova univerzita 2010, s. 243-269. ISBN 978-80-87378-44-1/ISBN 978-80-210-5308-3

BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk: Slezsko v československo-polských vztazích v letech 1945 až 1947. Slezský sborník 110, 2012, č. 1-2, s. 63-90. ISSN 0037-6833

BINAR, Aleš: Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945-1989. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014, 328 s. ISBN 978-80-7510-119-8

BINAR, Aleš: Konference velvyslanců v červenci 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši v proměnách české historiografie. In: Theatrum Historiae 15, 2014, s. 163-183. ISSN 1802-2502

BINAR, Aleš: Sametová revoluce v okrese Opava. In: VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice Vysoká škola evropských a regionálních studií – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014, s. 167-184. ISBN 978-80-87472-75-0/ISBN 978-80-87311-48-6

BINAR, Aleš: Parlamentní volby v červnu 1990 v okrese Opava. In: VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Komunální a parlamentní volby v Československu a jižních Čechách. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015, s. 151-168. ISBN 978-80-87472-91-0/978-80-87311-67-7

BINAR, Aleš: Volební chování obyvatel města Kravaře. In: VALEŠ, Lukáš – PETRÁŠ, Jiří a kol.: Česká města a okresy v letech 1989-1990. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s. 77-98. ISBN 978-80-7556-011-7/978-80-87311-75-2

BINAR, Aleš – JUNG, Jiří – MARKOVÁ, Veronika – NEMINÁŘ, Jiří – SKUPIEN, Marek: Dějiny obce Štěpánkovice. Štěpánkovice: Obec Štěpánkovice, 2016, 319 s. ISBN 378-80-270-0813-1

BINAR, Aleš: Parlamentní volby roku 1946 na Hlučínsku ve srovnávací perspektivě. In: FRIEDL, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Blanka – ŠKERLOVÁ, Jana a kol.: Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha, Historický ústav 2017, s. 379-393. ISBN 978-80-7286-310-5

BINAR, Aleš: Hlučínsko 1920-2020. Bilance. In: NEMINÁŘ, Jiří (Ed.): Hlučínsko 1920-2020. Sborník příspěvků z konference ke 100. výročí vzniku Hlučínska. Hlučín 2020, s. 116-139. ISBN 978-80-907054-3-2

Ostatní texty

BINAR, Aleš: II. česko(slovensko)-polské historické bienále. Slovanský přehled 99, 2013, č. 3-4, s. 360-361. ISSN 0037-6922

BINAR, Aleš: Kucík, Štefan: Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918-1938). Martin: Matica slovenská, 2011. 136 s. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 27, 2013, č. 2, s. 270-271. ISSN 1211-6068

BINAR, Aleš: Bronislav Dorko, Jan Zajíc, Opava: Matice slezská 2012, 169 s. Slezský sborník 111, 2013, č. 1, s. 134-136. ISSN 0037-6833

BINAR, Aleš: Milníky československo-polských vztahů ve 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 27, 2013, č. 2, s. 255. ISSN 1211-6068

BINAR, Aleš: Rok zázraků v obcích a regionech. Slezský sborník 112, 2014, č.2, s. 308-309. ISSN 0037-6833

Popularizační texty

BINAR, Aleš: Ludgeřovice. Hlučínsko 3, 2013, č. 2, s. 34-35. ISSN 1804-6967

BINAR, Aleš: Zbytkový statkář. In: JUNG, Jiří – NEMINÁŘ, Jiří (Edd.): Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska, 2016, s. 328-333. ISBN 978-80-270-0201-6

BINAR, Aleš: Od katastrofy ke konsolidaci. Hlučínsko v letech 1945 až 1989. In: Hlučínsko 8, 2018, č. 2, s. 16-21. ISSN 1804-6967

BINAR, Aleš: K situaci žen na Hlučínsku v poválečném období (1945-1950). Hlučínsko 9, 2019, č. 1, s. 14-17. ISSN 1804-9667

BINAR, Aleš: Epidemie na Hlučínsku po druhé světové válce. Hlučínsko 10, 2020, č. 1, s. 19-21. ISSN 1804-6967