Právě si prohlížíte Výsledky soutěže STČ na FVL

Výsledky soutěže STČ na FVL

V úterý 23. května proběhla Vědecká konference studentů FVL v rámci soutěže Studentské tvůrčí činnosti a po týdnu vyvrcholila vyhlášením výsledků. Slavnostní ceremoniál předávání diplomů za nejlepší práce proběhl v Síni vědecké rady za osobní účasti děkana FVL plk. gšt. Ing. Jana Drozda, Ph.D. Děkan fakulty v úvodu před samotným vyhlášením soutěže uvedl, že studentská tvůrčí činnost má již hlubokou tradici a současní studenti jsou její pokračovatelé.  „S některými pracemi jsem se mohl osobně seznámit, například s prací Možnosti odtarasovacích prostředků v podmínkách soudobých operací při plnění úkolů ženijní podpory pohybu vojsk,“ uvedl při zahájení děkan plukovník Jan Drozd.

Celkově se do soutěže STČ u FVL zapojilo 35 studentů 3. až 5. ročníků. Studentské práce a projekty přihlášené do soutěže byly obhajovány v 5 sekcích s následujícími výsledky.

V první sekci se umístil na 1. místě s prací „Vliv vlhkosti na termo-fyziologický komfort uživatele výstrojního materiálu při polní činnosti“ rtn. Tomáš Hendrych. Výstupem výzkumné práce bylo vyhodnocení vlivu vlhkosti na termo-fyziologický komfort uživatele výstrojního materiálu prostřednictvím výsledků experimentu na přístroji Alambeta. Tohoto studenta a další v této sekci vedla kpt. Ing. Jana Švecová, Ph.D.

Vítěz druhé sekce čet. Jan Genzer se v práci „Výcvik vojáků v záloze a vojáků při doplnění na válečnou organizační strukturu“ zabýval pod vedením Ing. Jaroslava Staňka, Ph.D. problematikou výcviku vojáků v záloze AČR a výcvikem vojáků doplňovaných na válečnou organizační strukturu.

Vítězem třetí sekce se stal rtm. Jan Drábek s prací „Chyby určení prvků pro střelbu úplnou přípravou“, jeho vedoucím prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc. Hlavním cílem této soutěžní práce je provedení praktického příkladu za účelem zjištění vlivu změny náplně na pravděpodobné chyby přípravy prvků pro střelbu při úplné přípravě.

Ve čtvrté sekci se umístil na 1. místě čet. Matyáš Falta, který prezentoval „Trendy ve výstavbě a modernizaci ozbrojených sil se zaměřením na pozemní síly“. Pod vedením doc. Ing. Ivo Piknera, Ph.D. student ve své práci provedl analýzu pozemních sil armád Spolkové republiky Německo, Polské republiky a Rakouské republiky, charakterizoval trendy ve výstavbě těchto armád (primárně jejich aktivních záloh) a modernizaci jejich techniky.

Závěrečná 5. sekce proběhla na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) ve Vyškově pod vedením předsedy komise plk. gšt. prof. Ing. Stanislava Floruse, CSc. Na 1. místě se umístil rtm. Václav Nekvinda s prací „Vliv stěrového materiálu na účinnost odběru sírového yperitu z povrchů městských matric“. Hlavním cílem této práce bylo porovnat vliv různých stěrových materiálů na účinnost odběru destilovaného yperitu z povrchů městských matric. Odborná úroveň a přínos pro rozvoj oboru byla spatřována nejen v teoretické části, ale i praktické experimentální, kde výsledky byly podpořeny bohatou grafickou částí.

Autor: Milan Žilínek, foto: Viktor Sliva