Výzkumné záměry

Vojenské a ekonomické aspekty procesu výstavby profesionální AČR a perspektiva jejího dalšího rozvoje

Výzkumná činnost je zaměřena na zkoumání vybraných aspektů procesu výstavby a použití profesionální AČR. Předmět výzkumné činnosti vychází z předpokladu, že při naplňování poslání Armády České republiky výraznou roli sehrávají vzájemné vztahy mezi rozhodováním o použití sil a prostředků v operacích, alokací zdrojů v rámci přípravy a výstavby ozbrojených sil a znalostní podporou těchto rozhodovacích procesů. Na základě tohoto předpokladu je předmětem výzkumného záměru podpora rozhodování velitelů modulárních taktických prvků v přípravě a nasazení v budoucích operacích.

Výzkumný záměr je řešen ve dvou vzájemně provázaných oblastech. V první oblasti je předmětem výzkumu podpora rozhodovacích procesů velitele při řízení taktických činností v budoucích operacích. Předmětem řešení ve druhé oblasti je podpora efektivní alokace zdrojů k dosažení požadované úrovně operačních schopností potřebných pro působení v budoucích operacích. Součástí obou oblastí zkoumání je příprava vojenských profesionálů ve vztahu k osvojování kompetencí nezbytných pro zvládání požadavků, které vyplývají z působení v budoucích operacích.

Výzkumný záměr byl na Fakultě ekonomiky a managementu řešen od roku 2004 a v roce 2010 byl úspěšně ukončen.

 

Výsledky:

Výzkumný záměr – zpráva