Soutěže a ceny

Cena rektora za vědeckou práci – Akademičtí pracovníci UO

Cenu za vědeckou práci uděluje rektor na základě doporučení vědecké rady jednotlivým zaměstnancům  nebo pracovním týmům UO za významné výsledky dosažené ve vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí  práci v uplynulém kalendářním roce. Za daný rok lze udělit pouze jednu cenu.

Návrh na udělení ceny rektora za vědeckou práci předkládají rektorovi na jeho výzvu

  1. členové vědecké rady,
  2. ostatní členové akademické obce UO prostřednictvím vědeckých rad fakult a vysokoškolských ústavů.

 

Návrh na udělení ceny rektora za vědeckou práci obsahuje:

  1. údaje o osobě navrhovaného,
  2. vědecké dílo, pro které je navrhován,
  3. význam a přínosy vědeckého díla pro UO, ozbrojené síly České republiky, vědeckou komunitu a společnost.

Rektor si vyžádá ve věci udělení ceny za vědeckou práci stanovisko vědecké rady.

Cena rektora za vědeckou práci je spojena s udělením peněžitého nebo věcného daru. Laureát ceny obdrží dekret.

Jména laureátů ceny rektora za vědeckou práci se umisťují na důstojném místě UO. Udělení ceny rektora za vědeckou práci se zveřejňuje v rozkaze rektora.

 

Cena rektora za STČ – „Studentská hlava“

Cenu rektora za STČ uděluje rektor jednomu studentovi fakulty na základě doporučení vedení FVL za významné výsledky dosažené v oblasti studentské tvůrčí činnosti a reprezentaci fakulty na zahraničních konferencích v daném akademickém roce.

Cena rektora za STČ je spojena s udělením čestného uznání a věcného daru.