Řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem se řídí Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně. Tento řád je dále rozpracován v Opatření rektora UO v Brně č. 3/2019 „Podrobnosti k řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UO v Brně“. Specifické kvalifikační předpoklady uchazečů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě vojenského leadershipu jsou uvedeny v příloze těchto Opatření. V podmínkách FVL jsou dále Specifické kvalifikační předpoklady upraveny v Opatření děkana FVL č.1/2021.
 

1. Přehled uchazečů:

 
 

2. Vlastní řízení:

Zahájení řízení

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce

Ukončení řízení

 
 

3. Dokumenty:

 
 
 
 
 

 4. TERMÍNY JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY FVL