Základní informace o spolupráci se zahraničím

Fakulta vojenského leadershipu dlouhodobě realizuje a rozvíjí spolupráci se svými zahraničními partnery a ve prospěch organizací, kde nejvýznamnější patří Severoatlantická aliance (NATO).
 
Mezinárodní spolupráce fakulty je realizována v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenského leadershipu na období 2016 – 2020. Mezinárodní spolupráce je zejména zaměřena na působení akademických pracovníků fakulty v orgánech zahraničních škol, institucí a organizací, na realizaci studijních a výukových mobilit, na řešení společných vědecko-výzkumných projektů a na expertní a poradenské činnosti zemím v rámci aliančního programu spolupráce Partnerství pro mír.
 
Akademičtí pracovníci fakulty jsou dále zapojeni do činnosti mezinárodních a profesních organizací a sdružení. Kromě členství ve vědeckých radách a dalších orgánech zahraničních vysokých škol, jsou zapojeni v pracovních skupinách a orgánech NATO a European Defence Agency.