Základní informace o spolupráci s institucemi a sdruženími v České republice

Dlouhodobou prioritou Univerzity obrany je upevňování pozitivních vztahů mezi civilní a vojenskou veřejností, především prostřednictvím prezentace růstu úrovně profesionality a kvality akademických činností. Z tohoto pohledu je věnována prvořadá pozornost udržování tradičně dobrých vztahů s orgány státní správy a samosprávy, vysokými školami a ozbrojenými a bezpečnostními složkami ČR.

V oblasti regionální spolupráce Univerzita obrany rozvíjí úsilí v prohlubování vztahů s důležitými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi a subjekty zejména Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Vědecko-pedagogičtí pracovníci univerzity zabezpečují přednáškovou činnost, školení a poradenskou činnost pro orgány samosprávy regionů, včetně krajských úřadů – odbory hejtmanů, pro složky Integrovaného záchranného systému ČR a obce s rozšířenou působností. Univerzita obrany se ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy podílela na vypracování společné Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na léta 2009 – 2013.
 

Spolupráce s vysokými školami

Za nejvýznamnější lze považovat především spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, resp. Lékařskou fakultou a Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové, Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a také Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Při řešení vědecko-výzkumných projektů fakulty Univerzity obrany také spolupracují s Českým vysokým učením technickým v Praze, Technickou univerzitou Liberec, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Akademií věd ČR, výzkumnými pracovišti Ministerstva zdravotnictví a Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze.
 
V regionu Hradec Králové jsou akademičtí pracovníci Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany zapojeni do přípravy a budoucí realizace projektu „Univerzitní kampus v Hradci Králové“, jehož cílem je výstavba univerzitního kampusu, který by zabezpečoval výukové, výcvikové, vědecko-výzkumné a vývojové aktivity v oblasti zdravotnictví. Dále se účastní na projektu „Vědecký a výzkumný potenciál v oblasti medicíny a farmacie v Hradci Králové“, jehož cílem je navázání spolupráce subjektů zabývajících se zdravotnickým výzkumem s podnikatelskou sférou v regionu, v ČR a v zahraničí.
 

Spolupráce s profesní sférou

V oblasti bezpečnostního systému státu a obranného průmyslu Univerzita obrany spolupracuje například s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Asociací soukromých bezpečnostních služeb ČR o.s., Českou protipovodňovou asociací Praha a Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s.
 
Praktické uplatnění nachází rovněž spolupráce Univerzity obrany v oblasti výzkumu a vývoje s vojensko-technickými ústavy dislokovanými na Moravě, jako je VOP 026 Šternberk s.p. – Divize Vyškov a Divize Slavičín a Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p. Dále spolupráce s firmami CALS Servis s.r.o., DELINFO s.r.o., TG Drives Brno s.r.o., SIGNIA Brno s.r.o., MSR Engines Brno s.r.o., GEOtest a.s. Brno, MESIT přístroje s.r.o., OPROX s.r.o., Truksa s.r.o., Omega CZ s.r.o., ATS-TELCOM Praha a.s., Česká zbrojovka Uherský Brod a.s., LOM Praha s.p., ZVI a.s. Vsetín, Škoda Plzeň a.s., Velvana a.s. a s Centrem dopravy a výzkumu Brno.
 
Ve východočeském regionu je v oblasti NBC problematiky a krizového řízení aktivně rozvíjena spolupráce s Institutem ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, který je řízen Ministerstvem vnitra ČR. Výsledky vědecké a vývojové činnosti pracovišť Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany jsou základním spojovacím článkem spolupráce s firmami působícími v oblasti zdravotnických technologií (např. firmy ARROW a ELLA s.r.o. Hradec Králové, PROMED, DECOMKOV Praha).
 
Nově byly navázány dohody o partnerské spolupráci se dvěma důležitými a velmi perspektivními subjekty se sídlem v Brně, a to s Centre for Science and Technology a.s. a s výzkumně vývojovou organizací „Klastr kompozitních materiálů“. Oba tyto ambiciózní subjekty svou činnost teprve rozvíjejí, proto lze konkrétní výsledky spolupráce čekat v blízké budoucnosti. Dlouhodobě se rozvíjí rovněž spolupráce s Jadernou elektrárnou v Dukovanech. Uvedené instituce nabízejí vědecko-pedagogickým pracovníkům univerzity využívat jejich materiálně technické základny a tím v praxi ověřovat funkční vzorky, či realizovat poloprovozní zkoušky a přispívají tak zejména k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti Univerzity obrany.
 
Dlouhodobě je na vysoké úrovni rozvíjena dvoustranná spolupráce s Českým červeným křížem v regionu Hradce Králové, která je realizována formou vzájemné výpomoci při organizaci výcviku a školení pracovníků ČČK a studentů Fakulty vojenského zdravotnictví.
 
Vzdělávání na Univerzitě obrany absolventům vojenského studia poskytuje ucelený rozsah znalostí umožňující zvládnutí činností v oblasti řízení a velení. Vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to především v rámci základního výcviku, základního aplikačního kurzu a odborného aplikačního kurzu. Proto Univerzita obrany rozvíjí spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií a s vojenskou praxí formou účasti studentů a pedagogů na cvičeních a štábních nácvicích u vybraných vojenských útvarů. Významněji se prohlubuje spolupráce s jednotlivými krajskými vojenskými velitelstvími a zařízeními Ministerstva obrany ČR. V rámci přípravy budoucích pilotů české armády Univerzita obrany spolupracuje s Centrem leteckého výcviku v Pardubicích.
 
Univerzita obrany podporuje branné aktivity na veřejnosti a rozvíjí vojensko-historické tradice pořádáním akcí pro školy, besed s válečnými veterány, tématických výstav a vzpomínkových aktů. Rozvoj branných aktivit považuje univerzita za důležitou součást prezentace modernizace a profesionality AČR. Branné akce pro základní a střední školy Univerzita obrany pořádá společně s Městskou policií Brno, Krajským vojenským velitelstvím Brno a Československou obcí legionářskou – jednota Brno.