Proděkan pro vědeckou činnost

pplk. gšt. doc. Ing. Martin Vlkovský, Ph.D.

 

Curriculum vitae

Podplukovník Martin Vlkovský se narodil 27. prosince 1981 v Brně. Je absolventem Gymnázia Brno, třídy Kapitána Jaroše (Jarošky). Bakalářské vzdělání získal na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově ve studijním oboru Ekonomika obrany státu (modulu Služby logistiky) a magisterské navazující vzdělání následně na Univerzitě obrany ve stejném studijním oboru (modulu Logistika AČR). Titul doktor získal v roce 2010 na Univerzitě obrany ve stejném studijním oboru Ekonomika obrany státu. V roce 2019 byl na základě úspěšného habilitačního řízení na Fakultě Vojenského leadershipu Univerzity obrany jmenován docentem v oboru Vojenský management.            

V akademickém prostředí působí od roku 2008 na pozici asistenta Katedry logistiky, tehdejší Fakulty ekonomiky a managementu. Od roku 2020 zastává funkci vedoucího skupiny vojenské dopravy na Katedře logistiky, Fakulty vojenského leadershipu.

V rámci pedagogické a vědecké činnosti se věnuje především otázkám vojenské logistiky se zaměřením na vojenskou dopravu. Je odpovědným řešitelem dvou Dlouhodobých záměrů rozvoje organizace (DZRO LANDOPS a DZRO INTAL), dále odpovědným řešitelem za Univerzitu obrany v projektu TAČR KRIZTRANS (v programu Doprava 2020+) a rovněž je odpovědnou osobou za Univerzitu obrany v mezinárodním projektu EDA Cat. B – AMLS. Je autorem řady odborných publikací indexovaných v databázích WoS/SCOPUS. Od roku 2017 je hodnotitelem v rámci Technologické agentury ČR v programu ÉTA a od roku 2019 rovněž v programu Doprava 2020+.

Od 1. dubna 2022 zastává funkci proděkana pro vědeckou činnost Fakulty vojenského leadershipu.

Kontakt