Oborové rady a oborové komise fakulty

Oborová rada DSP Ekonomika a management

Oborová komise studijního oboru Vojenský management

Oborová komise studijního oboru Ekonomika obrany státu

Oborová rada DSP Ochrana vojsk a obyvatelstva

Oborová rada DSP Vojenská logistika

Oborová rada DSP Teorie obrany státu